ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 Englishសុភាសិតបុរាណ(ដើរអោយមានបី សំដីអោយមានបួន)


សូមចុចទីនេះដើម្បីស្តាប់សំលេង