ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 Englishការជ្រើសរើសសមាសភាពគណកម្មការ រាជធានី ខេត្ត ក្រុងរៀបចំការបោះឆ្នោត ហើយនិងការជ្រើសរើស គណៈកម្មការ ខេត្ត រាជធានីរៀបចំការបោះឆ្នោត


សូមចុចទីនេះដើម្បីស្តាប់សំលេង