ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 Englishច្បាប់នៃការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(ជំពូកទី៤ទាក់ទងនិងថវិការគជប)


សូមចុចទីនេះដើម្បីស្តាប់សំលេង