ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 Englishជម្រើសកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្សប្រកួតប្រជែងស្តីពី បំណុលប្រជាពលរដ្ឋ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ


សូមចុចទីនេះដើម្បីស្តាប់សំលេង