ថ្ងៃសៅរ៍ ទី27 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 Englishពិភាក្សាដេញដោលស្តីពី « តើម្ចាស់ឆ្នោតយល់ស្របនឹងសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧ ដែរឬទេ? »(វគ្គបញ្ចាប់)


សូមចុចទីនេះដើម្បីស្តាប់សំលេង