ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ឃ្លាំមើលរដ្ឋាភិបាល

របាយការណ៍សង្កេត ភាពមិនប្រក្រតីផ្នែកនយោបាយ៖ ការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវ និង អំពើពុករលួយផ្នែកនយោបាយ​ (មីនា​ ឆ្នាំ២០១៥)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 31 ខែមីនា 2016  ទាញយកឯកសារ...(762 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​ឃ្លាំ​មើល​និង​ការផ្តល់ពិន្ទុ​លើ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បំពេញ​/អនុវត្តន៍​គោល​នយោបាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​នីតិកាល​ទី​៥ឆ្នាំ​ទី២
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមីនា 2016  ទាញយកឯកសារ...(514 ដង)
របាយការណ៍​ឆមាស​លើក​ទី២​ នីតិកាល​ទី៥​ នៃ​រដ្ឋសភា​ (ខែ​មករា​ ដល់​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នំា២០១៥​)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែសីហា 2015  ទាញយកឯកសារ...(946 ដង)
របាយការណ៍ការឃ្លាំមើល​និង​ការផ្តល់​ពិន្ទុលើលទ្ធផល​នៃ​ការបំពេញ/អនុវត្តន៍​គោលនយោបាយ​របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥​ឆ្នាំទី១
ថ្ងៃច័ន្ទ, 02 ខែមីនា 2015  ទាញយកឯកសារ...(1194 ដង)
របាយ​ការណ៍​បឋម​ ស្តីពី លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​សង្កេត​បរិយា​កាស​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត ការ​សង្កេត​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ធន​ធាន​រដ្ឋ​បំ​រើ​ឲ្យ​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែតុលា 2011  ទាញយកឯកសារ...(1047 ដង)
អំ​ពី​ការ​សង្កេត​ស្រាវ​ជ្រា​វ​លើបញ្ជីបោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ ២០១១ និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សង្គម អ៊ីន​ធឺ​ណែត និង​ទូរ​ស័ព្ទ​សម្រាប់​ដំ​ណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​កម្ពុ​ជា
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែតុលា 2011  ទាញយកឯកសារ...(1032 ដង)
របាយការណ៍​សង្ខេប ការអង្កេត និងការវាយសម្លៃលើ​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​នយោបាយ​ដែល​មាន​សូច​នាករ​ច្បាស់លាស់ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​ និងមន្ត្រីជាប់​ឆ្នោត នីតិកាលទី​៤ នៃរដ្ឋសភា​ (របាយការណ៍៖​ឆ្នាំ២០០៩-២០១០)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែឧសភា 2011  ទាញយកឯកសារ...(1030 ដង)
រ​បាយការណ៍ ស្ដីពី លទ្ធផល​នៃ​ការ​វាយ​តម្លៃ​របស់​យុវជន​ទៅ​លើ​ការ​បំពេញ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា ឬ គណបក្ស​ជាប់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​អនុវត្ដ “​កំណែ​ទម្រង់​ច្បាប់ និង​ប្រព័ន្ធ​យុត្ដិធម៌​”
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 20 ខែកញ្ញា 2007  ទាញយកឯកសារ...(985 ដង)
របាយ​ការណ៍​អង្កេត​រដ្ឋា​ភិបាលៈ សង្កេត​លើ​ការ​អនុវត្ដ​កម្មវិធី​នយោបាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​អាណត្ដិ​ទី​៣ (ឆ្នាំទី១)​កក្កដា ២០០៤ - ធ្នូ ២០០៥
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 18 ខែមករា 2007  ទាញយកឯកសារ...(982 ដង)
របាយការណ៍សង្កេតរដ្ឋាភិបាលៈ របាយការណ៍​សង្ខេប ស្ដីពី ការសង្កេត​លើ​ការ​អនុវត្ដ​កម្មវិធីនយោ​បាយ របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​អាណត្ដិទី ៣
ថ្ងៃសៅរ៍, 01 ខែកក្កដា 2006  ទាញយកឯកសារ...(993 ដង)
របាយការណ៍​សង្ខេប ស្ដី​ពី លទ្ធ​ផល​មាន​សូច​នាករ​ច្បាស់​លាស់ នៃ​ការ​អនុវត្ដកម្ម​វិធីនយោបាយ ៧៣ ចំនុច របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុ​ជា​ អាណត្ដិ​ទី​៣​សំរាប់​ឆ្នាំទី​មួយ កក្កដា ២០០៤ - ធ្នូ ២០០៥
ថ្ងៃច័ន្ទ, 20 ខែកុម្ភៈ 2006  ទាញយកឯកសារ...(986 ដង)
របាយការណ៍​សង្កេត លើ​ការ​អនុវត្ដ​កម្មវិធី​នយោបាយ​សំ​ខាន់ៗមួយ​ចំនួន របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា រយៈ​ពេល ៦​ខែ​ដំ​បូង
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 03 ខែមីនា 2005  ទាញយកឯកសារ...(999 ដង)