ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន

ភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតទ្បើងញឹកញាប់ក្នុងអំទ្បុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោត ថ្ងៃ«ស» ថ្ងៃបោះឆ្នោត នឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោត
26-06-2017  ទាញយកឯកសារ(1 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពី ការវាយតម្លៃទាំងមូល និងចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់អាណត្តិទី៤ «ខ្វះយុត្តិធម៌ និងរឹតត្បិតសេរីភាព ប៉ុន្តែការចាត់ចែងនៃការបោះឆ្នោតប្រសើរជាងមុន»
25-06-2017  ទាញយកឯកសារ(3 ដង)
លទ្ធផលសំទ្បេងឆ្នោត និងអាសនៈ មិនផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៧
25-06-2017  ទាញយកឯកសារ(3 ដង)
របាយការណ៍នៃការសិក្សាលឿន
25-06-2017  ទាញយកឯកសារ(3 ដង)
វេទិកា ស្តីពី ការវាយតម្លៃចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ​ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧
20-06-2017  ទាញយកឯកសារ(10 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពី ការវាយតម្លៃចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤
12-06-2017  ទាញយកឯកសារ(17 ដង)
របាយការណ៍សង្ខេប ស្តីអំពី ការផ្ទៀងផ្ទាត់លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋម នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៤
12-06-2017  ទាញយកឯកសារ(15 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
06-06-2017  ទាញយកឯកសារ(15 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពី ការវាយតម្លៃលើស្ថានភាព ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤
05-06-2017  ទាញយកឯកសារ(17 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពី ការវាយតម្លៃលើស្ថានភាព ដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងប្រកាសកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោត នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤
05-06-2017  ទាញយកឯកសារ(13 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីអំពី ការវាយតម្លៃលើស្ថានភាព មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤
02-06-2017  ទាញយកឯកសារ(16 ដង)
កម្មវិធីនៃបន្ទប់ស្ថានការណ៍ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ​​សង្កាត់អាណត្តិទី​៤​ ឆ្នាំ២០១៧
31-05-2017  ទាញយកឯកសារ(17 ដង)
បន្ទាប់ស្ថានការណ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោត
27-05-2017  ទាញយកឯកសារ(20 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៍
25-05-2017  ទាញយកឯកសារ(20 ដង)
សេចក្តីថ្លែងការណ៏ ស្តីអំពី បើកទូលាយទីធ្លាសាធារណៈ និងលើកស្ទួយសិទ្ធិប្រមូលផ្តុំ និងហែក្បួនក្នុងដំណើការការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្យប្រកួតប្រជែង
09-05-2017  ទាញយកឯកសារ(30 ដង)