ថ្ងៃច័ន្ទ ទី29 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ឯកសារផ្សេងៗ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក Media Officer
12-06-2015  ទាញយកឯកសារ(1288 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាន់
11-06-2015  ទាញយកឯកសារ(724 ដង)
សិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាល និងសាកល្បង
12-05-2015  ទាញយកឯកសារ(651 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
10-04-2015  ទាញយកឯកសារ(1132 ដង)
Job Announcement Media Assistant
03-03-2015  ទាញយកឯកសារ(981 ដង)
ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចយុវជន
02-02-2015  ទាញយកឯកសារ(818 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
26-01-2015  ទាញយកឯកសារ(590 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
12-01-2015  ទាញយកឯកសារ(885 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅម៉ោង
22-12-2014  ទាញយកឯកសារ(812 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាន់
08-12-2014  ទាញយកឯកសារ(679 ដង)
ញត្តិ​ទាម​ទារ​ការ​កំ​ណត់​អាណត្តិ​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី
27-08-2014  ទាញយកឯកសារ(1481 ដង)
សេច​ក្ដី​ស្នើវិ​សោធនក​ម្មបទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​នៃ​រដ្ឋសភា នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាច​ក្រកម្ពុជា​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងមាត្រាច្បាប់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធ
04-08-2014  ទាញយកឯកសារ(1820 ដង)
សេចក្តីព្រាង​ ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ ស្តីពី​ វិសោធនកម្មមាត្រា​៧៦ (មួយ)​ និង​ការបង្កើត​ជំពូក​ថ្មីស្តីពី​គណៈកម្មាធិការជាតិ​សម្រាប់ការ​បោះ​ឆ្នោត
01-08-2014  ទាញយកឯកសារ(1065 ដង)
សៀវភៅ មេភូមិ និងការជ្រើសរើស
02-07-2014  ទាញយកឯកសារ(846 ដង)
ជម្លោះក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៣ អាចនឹងក្លាយជាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជា
07-11-2013  ទាញយកឯកសារ(1258 ដង)