ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

របាយការណ៍បោះឆ្នោតនានា

របាយការណ៍ ស្តីពី ការឃ្លាំមើល និងការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៍គោលនយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី៣
ថ្ងៃអង្គារ, 25 ខែកក្កដា 2017  ទាញយកឯកសារ(120 ដង)
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការសង្កេតរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំទី៣ នៃនីតិកាលទី៥
ថ្ងៃអង្គារ, 25 ខែកក្កដា 2017  ទាញយកឯកសារ(74 ដង)
សវនកម្មបញ្ជីឈ្មោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ថ្ងៃអង្គារ, 11 ខែមេសា 2017  ទាញយកឯកសារ(408 ដង)
សម្លឹង​មើល​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ក្រុម​ប្រឹក្សា​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ
ថ្ងៃសុក្រ, 14 ខែមីនា 2014  ទាញយកឯកសារ(1842 ដង)
របាយ​ការណ៍​​សង្ខេប​ ការ​អង្កេត​និង​​ការ​​វា​យតម្លៃ​លើ​​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​​​ន​យោបាយ​​ដែល​មាន​​សូច​នាករ​ច្បាស់​លាស់​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​​និង​​មន្ត្រី​​ជាប់​ឆ្នោត​​នី​តិកា​ល​ទី៤
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 23 ខែមករា 2014  ទាញយកឯកសារ(1676 ដង)
របាយការណ៍ស្តីពីការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​នីតិកាលទី៥​ឆ្នាំ២០១៣
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 26 ខែធ្នូ 2013  ទាញយកឯកសារ(1615 ដង)
ការ​ផ្តល់​អំ​ណាច​នយោ​បាយ​ដល់​ស្ត្រី និង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំ​ណាង​រាស្ត្រ​​​នី​តិ​កាលទី​៥ ឆ្នាំ២០១៣
ថ្ងៃពុធ, 25 ខែធ្នូ 2013  ទាញយកឯកសារ(1311 ដង)
សង្ខេបរបាយការណ៍រួម​ស្តីពីការរៀបចំការបោះឆ្នោត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៣
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែធ្នូ 2013  ទាញយកឯកសារ(1272 ដង)
លទ្ធផលបឋម នៃចំនួនស្រី្តជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្រ្ត អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០១៣
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 08 ខែសីហា 2013  ទាញយកឯកសារ(2118 ដង)
របាយការណ៍​សង្ខេប​ ការអង្កេតនិង​ការវាយតម្លៃ​លើ​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​នយោ​បាយ​ដែលមានសូចនាករច្បាស់​លាស់​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​និង​មន្ត្រី​ជាប់​ឆ្នោត​នីតិកាល​ទី៤
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែមិថុនា 2013  ទាញយកឯកសារ(1380 ដង)
របាយការណ៍វិភាគស្តីពី «ការផ្តល់អំណាច​នយោបាយ​ដល់ស្ត្រី និងការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៣ឆ្នាំ២០១២»
ថ្ងៃអង្គារ, 04 ខែមិថុនា 2013  ទាញយកឯកសារ(1241 ដង)
របាយការណ៍​លទ្ធផល​ស្រាវជ្រាវ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះឆ្នោត​ ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ និង​សវនកម្ម​បញ្ជី​ឈ្មោះ បន្ថែមការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំរង់លុបឈ្មោះអ្នក​បោះឆ្នោតសំរាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ ២០១៣ (SVRA-Plus)
ថ្ងៃអង្គារ, 02 ខែមេសា 2013  ទាញយកឯកសារ(1371 ដង)
របាយ​ការណ៍សង្ខេបការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​ការ​ឆ្លើយ​តប​របស់​តំ​ណាង​គណបក្ស​ន​យោបាយ នៅ​មូល​ដ្ឋាន​/​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ចំ​ពោះតម្រូវ​ការ​អា​ទិ​ភាព​របស់​អ្នក​ភូមិនៅឃុំដាច់​ស្រយាល និង​ឃុំ​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច
ថ្ងៃពុធ, 06 ខែកុម្ភៈ 2013  ទាញយកឯកសារ(1159 ដង)
របាយការណ៍​សង្ខេប​ស្តី​ពីការណ៍​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​អណ្តិទី៣ ២០១២
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែវិច្ឆិកា 2012  ទាញយកឯកសារ(1144 ដង)
របាយការណ៍​ស្តីពីការរកឃើញ​ដោយ​សង្ខេបនៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់​ឆ្នាំ២០១២
ថ្ងៃសុក្រ, 13 ខែកក្កដា 2012  ទាញយកឯកសារ(1777 ដង)