ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

សម្ភារៈអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត

សំណួរ-ចំលើយ ជំនួយស្មារតីចំណេះដឹងវិជ្ជា​ពលរដ្ឋ ក្នុងកំឡុងពេល និងក្រោយ​ពេល​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាង​រាស្ត្រ
10-07-2013  ទាញយកឯកសារ(1306 ដង)
សំណួរ-ចម្លើយ​ ជំនួយស្មារតី​ចំណេះ​ដឹង​វិជ្ជា​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ និង​ក្រោយ​ពេល​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ ឆ្នាំ២០១៣
08-01-2013  ទាញយកឯកសារ(1151 ដង)
សៀវភៅរូបភាព ស្តីពី តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ទើបបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ស្ត្រី?
07-12-2012  ទាញយកឯកសារ(1462 ដង)
សំណួរ-ចម្លើយជំនួយ​ស្មារតី​ចំណេះដឹង​វិជ្ជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ និង​ក្រោយ​ពេល​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ-សង្កាត់ (២០១២)
21-05-2012  ទាញយកឯកសារ(1114 ដង)
របៀបបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ស្ត្រី
24-10-2008  ទាញយកឯកសារ(961 ដង)
សំណួរ-ចំលើយ ជំនួយស្មារតី
24-10-2008  ទាញយកឯកសារ(982 ដង)
អ្នកបោះឆ្នោតឈ្លៀសវៃ
24-10-2008  ទាញយកឯកសារ(987 ដង)
ផលវិបាកនៃការលក់ទិញសន្លឹកឆ្នោត
27-07-2004  ទាញយកឯកសារ(973 ដង)
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំាងតំណាងរាស្ដ្រ ថ្ងៃទី ២៧ កក្កដា ២០០៣
27-07-2004  ទាញយកឯកសារ(994 ដង)
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់
27-07-2004  ទាញយកឯកសារ(989 ដង)
ភាពឈ្លាសវៃរបស់អ្នកបោះឆ្នោត
27-07-2004  ទាញយកឯកសារ(998 ដង)