ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍ សង្កេតដំណើរការចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃពុធ, 12 ខែមេសា 2017  ទាញយកឯកសារ(703 ដង)
របាយកា​រណ៍ស្តី​ពី​ ការ​សង្កេត​ការណ៍​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​​២០១៦
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 19 ខែមករា 2017  ទាញយកឯកសារ(520 ដង)
សៀវភៅកម្រងរូបភាព
ថ្ងៃពុធ, 04 ខែឧសភា 2016  ទាញយកឯកសារ(23143 ដង)
របាយការណ៍​ស្តី​ពី​ « ការ​ឃ្លាំ​មើល​យេនឌ័រ​ផ្នែក​នយោបាយ​ ៖ សភា​ និង​តំណាងរាស្រ្ត​ស្រ្តី​ និង​ការ​ផ្តល់​អំណាច​ឲ្យ​ស្ត្រី​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ​ សង្កាត់​ក្នុង​ការ​បំពេញ​កិច្ចការ​នៅ​ថ្នាក់​មូលដ្ឋាន​ »
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែមីនា 2016  ទាញយកឯកសារ(504 ដង)
របាយការណ៍​ស្តី​ពី​ការ​ឃ្លាំ​មើល​ និង​ការ​ផ្តល់​ពិន្ទុ​លើ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បំពេញ​/អនុវត្តន៍​គោល​នយោបាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​នីតិកាល​ទី​៥​ ឆ្នាំ​ទី​២
ថ្ងៃអង្គារ, 23 ខែកុម្ភៈ 2016  ទាញយកឯកសារ(546 ដង)
របាយការណ៏ប្រជាធិបតេយ្យ ការបោះឆ្នោត និងកំណែទំរង់នៅកម្ពុជា
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែឧសភា 2015  ទាញយកឯកសារ(737 ដង)
របាយការណ៏ ឃ្លាំមើលយេនឌ័រផ្នែកនយោបាយ៖ សភា និងតំណាងរាស្រ្តស្រ្តី និងការផ្ដល់អំណាចឲ្យស្រ្តីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងការបំពេញកិច្ចការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែឧសភា 2015  ទាញយកឯកសារ(730 ដង)
សៀវភៅកម្រងរូបភាពខុម​ហ្វ្រែល ២០១៤
ថ្ងៃអង្គារ, 05 ខែឧសភា 2015  ទាញយកឯកសារ(901 ដង)
របាយការណ៏សង្កេតស្ដីពី ភាពមិនប្រក្រតីនយោបាយ
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែមីនា 2015  ទាញយកឯកសារ(1101 ដង)
របាយការណ៏ការឃ្លាំមើល និងការផ្ដល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/ អនុវត្តន៏ គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី១
ថ្ងៃសុក្រ, 27 ខែកុម្ភៈ 2015  ទាញយកឯកសារ(640 ដង)
របាយការណ៍ខុមហ្វ្រែល​ឆ្នាំ២០១១ (ភាសាអង់គ្លេស)
ថ្ងៃពុធ, 21 ខែមីនា 2012  ទាញយកឯកសារ(1557 ដង)
កម្រង​រូបថត​សកម្មភាព ខុម​ហ្វ្រែល​ ឆ្នាំ​ ២០១០
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែតុលា 2011  ទាញយកឯកសារ(988 ដង)
កម្រងរូបថតសកម្មភាពរបស់ខុមហ្វ្រែលឆ្នាំ២០០៩
ថ្ងៃអង្គារ, 10 ខែសីហា 2010  ទាញយកឯកសារ(966 ដង)
សៀវភៅរូបថតសកម្មភាព​អង្គ​ការ​ខុមហ្វ្រែល​ឆ្នាំ ២០០៨
ថ្ងៃអាទិត្យ, 22 ខែមីនា 2009  ទាញយកឯកសារ(980 ដង)
របាយ​ការណ៏ សកម្ម​ភាព​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៨ របស់​អង្ក​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែវិច្ឆិកា -1  ទាញយកឯកសារ(1041 ដង)