ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ឃ្លាំមើលសភា

របាយការណ៍សង្កេតរដ្ឋសភា និង​តំណាងរាស្ត្រ​ (របាយការណ៍ឆ្នាំទី២ នីតិកាលទី៥ វិច្ឆិការ ២០១៤ - តុលា២០១៥)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 17 ខែមីនា 2016  ទាញយកឯកសារ...(489 ដង)
របាយការណ៏អង្កេតរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្រ្ត
ថ្ងៃពុធ, 27 ខែឧសភា 2015  ទាញយកឯកសារ...(951 ដង)
លទ្ធផលនៃការសង្កេតដោយសង្ខេប
ថ្ងៃអង្គារ, 27 ខែមករា 2015  ទាញយកឯកសារ...(783 ដង)
លទ្ធ​ផលនៃ​ការ​សង្កេត​ដោយ​សង្ខេប
ថ្ងៃអង្គារ, 02 ខែធ្នូ 2014  ទាញយកឯកសារ...(788 ដង)
ឃ្លាំ​មើល​សភា និង​តំ​ណាង​រាស្រ្ត​/បេក្ខ​ជន​ជាប់​ឆ្នោតនីតិកាលទី៥ខែកញ្ញា ២០១៣ - ខែកុម្ភៈ ២០១៤
ថ្ងៃច័ន្ទ, 31 ខែមីនា 2014  ទាញយកឯកសារ...(1664 ដង)
របាយការណ៍ឃ្លាំ​មើល​សភានិងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៤ ខែកក្កដា-កញ្ញា២០១២
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 22 ខែវិច្ឆិកា 2012  ទាញយកឯកសារ...(1322 ដង)
ឃ្លាំមើល​សភានិងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៤​ ខែមករាដល់មិថុនា២០១២
ថ្ងៃអង្គារ, 31 ខែកក្កដា 2012  ទាញយកឯកសារ...(1648 ដង)
របាយការណ៍​ឃ្លាំមើលសភានិង​តំណាងរាស្រ្តប្រចាំខែតុលា-ធ្នូ២០១១ (ឆ្នាំទី៣លេខ១៦ នីតិកាលទី៤)
ថ្ងៃអង្គារ, 26 ខែមិថុនា 2012  ទាញយកឯកសារ...(1439 ដង)
របាយការណ៍ឃ្លាំមើលសភា និង តំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៤( ខែកក្កដា-កញ្ញា ២០១១)
ថ្ងៃសុក្រ, 25 ខែវិច្ឆិកា 2011  ទាញយកឯកសារ...(1030 ដង)
របាយ​ការណ៍​ឃ្លាំមើល​​សភា​និង​​តំ​ណាង​​រាស្រ្ត នី​តិ​កាល​ទី​​៤ (មេសា​-​មិថុនា ២០១១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 08 ខែសីហា 2011  ទាញយកឯកសារ...(979 ដង)
របាយការណ៍ ឃ្លាំមើលសភា និង តំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំទី៣ លេខ ១៤ និតិកាលទី៤ (ខែមករា-មីនា ២០១១)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 09 ខែឧសភា 2011  ទាញយកឯកសារ...(972 ដង)
របាយការណ៍ ឃ្លាំមើលសភា និង ទំណាងរាស្ត្រ ពីខែតុលា ដល់ ខែធ្នូ ២០១០
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែកុម្ភៈ 2011  ទាញយកឯកសារ...(956 ដង)
សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពីវិធីសាស្ត្រ​នៃ​ការ​សង្កេតសភា និង​តំណាងរាស្ត្រ
ថ្ងៃអង្គារ, 11 ខែមករា 2011  ទាញយកឯកសារ...(940 ដង)
លទ្ធផល ការសង្កេតសភា និង តំណាងរាស្រ្ត រាយការណ៍ឆ្នាំទី ១ នីតិកាលទី ៤ (តុលា ២០០៨-​កញ្ញា ២០០៩)
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 30 ខែធ្នូ 2010  ទាញយកឯកសារ...(987 ដង)
របាយ​ការណ៍​ឃ្លាំ​មើល​ស​ភា និង តំ​ណាង​រាស្រ្ត ពី​ខែ​កក្ក​ដា ដល់​ខែ​កញ្ញា ២០១០
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែវិច្ឆិកា 2010  ទាញយកឯកសារ...(967 ដង)