ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ឯកសារផ្សេងៗ

៥៩ សំណួរ- ចម្លើយ ជំនួយស្មារតីចំណេះដឹងវិជ្ជាពលរដ្ឋ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែឧសភា 2017  ទាញយកឯកសារ(12 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិក​ បន្ទាន់
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែមេសា 2017  ទាញយកឯកសារ(100 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 02 ខែកុម្ភៈ 2017  ទាញយកឯកសារ(504 ដង)
ការចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តសង្កេតការណ៍ ឬរាយការណ៍ អំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃច័ន្ទ, 15 ខែសីហា 2016  ទាញយកឯកសារ(1351 ដង)
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយរូបសម្រាប់តួនាទីជាមន្ត្រីបណ្តាញ
ថ្ងៃអង្គារ, 07 ខែមិថុនា 2016  ទាញយកឯកសារ(23319 ដង)
ជ្រើសរើសជំនួយការពត៌មានវិទ្យា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 21 ខែមេសា 2016  ទាញយកឯកសារ(22838 ដង)
ច្បាប់ ស្តីពី​ ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ​​ សង្កាត់
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែមេសា 2016  ទាញយកឯកសារ(709 ដង)
Urgent Job Announcement Content Officer for Youth Empowerment Project
ថ្ងៃពុធ, 07 ខែតុលា 2015  ទាញយកឯកសារ(1553 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែកញ្ញា 2015  ទាញយកឯកសារ(1621 ដង)
ToR
ថ្ងៃពុធ, 30 ខែកញ្ញា 2015  ទាញយកឯកសារ(793 ដង)
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ថ្ងៃអង្គារ, 29 ខែកញ្ញា 2015  ទាញយកឯកសារ(731 ដង)
Terms of Reference External Evaluation of Programmes
ថ្ងៃពុធ, 26 ខែសីហា 2015  ទាញយកឯកសារ(772 ដង)
ច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែសីហា 2015  ទាញយកឯកសារ(1609 ដង)
ច្បាប់​ស្ដី​ពី ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំ​ណាង​រាស្រ្ត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែមិថុនា 2015  ទាញយកឯកសារ(1885 ដង)
ច្បាប់​ស្ដី​ពី ការ​រៀប​ចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 22 ខែមិថុនា 2015  ទាញយកឯកសារ(1740 ដង)