ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

ព័ត៌មានច្រើនទៀត

ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចយុវជន

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

គឺជាគម្រោងថ្មីមួយរបស់ខុមហ្វ្រែលដែលគាំទ្រដោយអង្គការOXFAM ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់យុវជនទីប្រជុំជន ជាពិសេសជនចំណាកស្រុក និងស្ត្រី ដើម្បីឲ្យពួកគេដឹង ទាមទារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាព មានស្ថានភាពរស់នៅសមរម្យ និងមានសុវត្ថិភាព។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព៌ត័មានពេញលេញជា PDF

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

The Committee for Free and Fair Election in Cambodia (COMFREL) is independent, neutral, non-profit and not influenced by political parties and the government. The mission of COMFREL is to help create an atmosphere as satisfactory and Informed by 1/ to have the election process freely and justice through lobbying, advocacy and 2/ to have the meaning of the stage after the election through education and public forum in order encourage citizens to participate in political affairs and making decisions sites.

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព៌ត័មានពេញលេញជា PDF

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុមហ្វ្រែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្ស នយោបាយ និងរាជរដ្ឋាភិបាល

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព៌ត័មានពេញលេញជា PDF

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រៅម៉ោង

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

The Committee for Free and Fair Elections in Cambodia COMFREL is a strong and enduring Cambodian NGO dedicated to providing an independent and non-partisan role in the formation and growth of Cambodian democracy. COMFREL has participated in the 1998,

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព៌ត័មានពេញលេញ


ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាន់

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុមហ្វ្រែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្ស នយោបាយ និងរាជរដ្ឋាភិបាល

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានអត្ថបទពេញលេញជា PDF

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL