ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ព័ត៌មានច្រើនទៀត

ការ​ផ្តល់​មូល​និ​ធិគម្រោង​ការ​ផ្តួច​ផ្តើម​គំ​និត​របស់​យុ​វជន

ខុមហ្វ្រែល មានកិត្តិយស​សូម​ជំ​រាប​ជួន​ដំ​ណឹង​ដល់ យុវជន បណ្តាញ​យុវ​ជន និង អង្គការយុវជន ទាំង​អស់​អោយ​បាន​ជ្រាប​ថា អង្គការ​ខុម​ហ្វ្រែល​មាន​កញ្ចប់​ថវិការ​ខ្នាត​តូច​សម្រាប់​ផ្តល់​ជូន​ដល់ ក្រុម​បណ្តាញ​យុវជន និង អង្គការ​យុវជន ដើម្បី​យក​ទៅអនុវត្ត​នូវ​សកម្មភាព ជាលក្ខណៈយុទ្ធនាការ ទាមទារអោយមានការដោះស្រាយអ្វីមួយ សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមមើលនៅក្នុងឯកសារដែលមានភ្ជាប់ជាមួយ!

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយក ឯកសាស្នើសុំនិង​ឯកសារដែលទាក់ទងផ្សេងៗ

 

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុម​ហ្រ្វែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ និងរាជរដ្ឋាភិបាល ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

Job Announcement Media Assistant

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

The Committee for Free and Fair Election in Cambodia (COMFREL) is independent, neutral, non-profit and not influenced by political parties and the government.

The mission of COMFREL is to help create an atmosphere as satisfactory and Informed by 1/ to have the election process freely and justice through lobbying, advocacy and 2/ to have the meaning of the stage after the election through education and public forum in order encourage citizens to participate in political affairs and making decisions sites.

Click here to read full story in PDF

ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចយុវជន

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

គឺជាគម្រោងថ្មីមួយរបស់ខុមហ្វ្រែលដែលគាំទ្រដោយអង្គការOXFAM ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់យុវជនទីប្រជុំជន ជាពិសេសជនចំណាកស្រុក និងស្ត្រី ដើម្បីឲ្យពួកគេដឹង ទាមទារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាព មានស្ថានភាពរស់នៅសមរម្យ និងមានសុវត្ថិភាព។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព៌ត័មានពេញលេញជា PDF

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

The Committee for Free and Fair Election in Cambodia (COMFREL) is independent, neutral, non-profit and not influenced by political parties and the government. The mission of COMFREL is to help create an atmosphere as satisfactory and Informed by 1/ to have the election process freely and justice through lobbying, advocacy and 2/ to have the meaning of the stage after the election through education and public forum in order encourage citizens to participate in political affairs and making decisions sites.

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព៌ត័មានពេញលេញជា PDF

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL