ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ព័ត៌មានច្រើនទៀត

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

The Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL) is a strong and enduring Cambodian NGO dedicated to providing an independent and non-partisan role in the formation and growth of Cambodian democracy.

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក Media Officer

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុម​ហ្រ្វែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ និងរាជរដ្ឋាភិបាល ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាន់

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុមហ្វ្រែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ និងរាជរដ្ឋាភិបាល។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក Media Officer

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុម​ហ្រ្វែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ និងរាជរដ្ឋាភិបាល ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

សិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាល និងសាកល្បង

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

កាលពីថ្ងៃទី០៦-០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ខុមហ្រ្វែលបានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាល និងសាកល្បងមួយដែលមានអ្នកចូលរួម ជាយុវជនចំនួន ២៥នាក់ (៨នាក់ជាស្រ្តីវ័យក្មេង) ធ្វើនៅឯការិយាល័យអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL