ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ព័ត៌មានច្រើនទៀត

Urgent Job Announcement Content Officer for Youth Empowerment Project

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

The Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL) is a strong and enduring Cambodian NGO dedicated to providing an independent and non-partisan role in the formation and growth of Cambodian democracy.

Click here to read full story in PDF

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

Formally initiated in October 1992 and legally registered with the Ministry of the Interior in 1998, the main goal of Youth Resource Development Program (YRDP) is to empower youth to become committed and active citizens with a better quality of life1 through taking concrete initiative and motivating others for promoting sustainable peace, justice, and democratic society.

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបាន ToR

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

The Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL) is a strong and enduring Cambodian NGO dedicated to providing an independent and non-partisan role in the formation and growth of Cambodian democracy.

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក Media Officer

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុម​ហ្រ្វែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ និងរាជរដ្ឋាភិបាល ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាន់

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុមហ្វ្រែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ និងរាជរដ្ឋាភិបាល។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL