ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

ព័ត៌មានច្រើនទៀត

Job announcement—Part-Time Advisor for COMFREL

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

COMFREL is recruiting a qualified advisor based in Phnom Penh for the position of Part-time Advisor Main Responsibilities
The Advisor has the following responsibilities:
•    Edit and write project proposals and report in English
•    Edit and assist in the English version of report, press statements and other publically available materials using the translation from Khmer as the basis.
•    Advise and assist the reporting officer in producing comprehensive and accurate reports
•    Advise on fundraising, project design and implementation
•    Advise on maintaining and improving COMFREL’s profile both domestically and internationally
•    Identify areas that requires further technical support and assistance, working with internal and external stakeholders to improve COMFREL activities
•    Perform other tasks and assignments as needed

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក បន្ទាន់

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុម​ហ្វ្រែល គឺ​ជាគណៈកម្មាធិ​ការ​ឯក​រាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិន​រក​កំ​រៃ និង​មិន​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​គណៈ​បក្សន​យោបាយ និង​រាជ្យ​រដ្ឋា​ភិ​បាល។
បេស​ស​កកម្មរបស់​ខុម​ហ្វ្រែល គឺ​ជួយ​បង្កើត​បរិយាកាស គួរ​ជាទី​ពេញ​ចិត្ដ និង​មាន​ព័ត៌​មាន​គ្រប់​គ្រាន់ ដោយទី១ / ដើម្បីអោយមានដំណើរការ/ បោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធ៌ តាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូល តស៊ូមតិ និងទី២ /ដើម្បីអោយមានអត្ថន័យ នៃដំណាក់កាលក្រោយពេលបោះ​ឆ្នោត​តាម​រយៈ​ការអប់រំ និង​វេទិកាសាធារណៈ ក្នុងគោលបំណងជំរុញ​លើកទឹកចិត្ត​ប្រជាពលរដ្ឋអោយចូលរួម​ ក្នុង​កិច្ច​ការនយោបាយ និងការធ្វើសេចក្តីសំរេចនានា។
ខុមហ្វ្រែលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក​ ដូចខាងក្រោមៈ

១- បុគ្គលិកមួយរូបសម្រាប់តួនាទីជាមន្ត្រីបណ្តាញ
២- បុគ្គលិកជំនួយការព័ត៌មានវិទ្យាមួយរូប

ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចុចលើតំណភ្ជាប់និមួយៗខាងលើ

សៀវភៅកម្រងរូបភាពឆ្នំា២០១៥

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

សកម្មភាពដែលខុមហ្រ្វែលបានអនុវត្តន៍រយៈពេលមួយឆ្នំារួមទំាងរូបភាពសកម្មភាព

 

 

ចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានជា PDF

ជ្រើសរើសជំនួយការពត៌មានវិទ្យា

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

គណកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា​ហៅកាត់ថាខុមហ្រែ្វលត្រូវការជ្រើសរើសជំនួយការផ្នែកពត៌មានវិទ្យា

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកសេចក្តីប្រកាស់ទំាងស្រុង

ព្រឹត្តិ​បត្រ​អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ ឆ្នាំ​ទី​២០​ លេខ​៥៤

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ខុម​ហ្រ្វែល គឺជាគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យ អព្យាក្រឹត្យ មិនរកកំរៃ និងមិនទទួលឥទ្ធិពលពីគណបក្សនយោបាយ និងរាជរដ្ឋាភិបាល ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL