ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

វេទិការថ្នាក់មូលដ្ឋាន

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តីពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ ឃុំ​ថ្មី ស្រុក​ចិត្របុ​រី ខេត្ត​ក្រ​ចេះ

ដោយ​មានការគាំទ្រពី គណៈកម្មាធិកា​រខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជាមួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក សហគមន៍​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ធិ​មនុស្ស បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ ជា អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​សង្កាត់​ដាច់​ស្រយា​ល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំ​ថ្មី ស្រុក​ចិត្រ​បុ​រី ខេត្ត​ក្រ​ចេះ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ២០១១។ មាន​អ្នក​មានសិទ្ធិបោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៥៤​នាក់ (៣០​%​ជា​ស្រ្តី ) មក​ពីគ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​ តំ​ណាង​សហគ​មន៍ តំ​ណាងគណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី​ លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​បរ​ខាំ ស្រុក​អូរ​យ៉ា​ដាវ ខេត្ត​រតនៈ​គី​រី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​សមាគម​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​បរ​ខាំ ស្រុក​អូរ​យ៉ា​ដាវ​ ខេត្ត​រតនៈ​គីរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ​៥៣​ នាក់ (​១៦​% ជា​ស្រ្តី​១០០​% ជា​ជន​ជាតិ​ចា​រ៉ាយ​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ដែល​រួម​មាន​តំ​ណាង​ស​ហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អា​ជ្ញា​ធរភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​កោះ​ព្រះ ស្រុក​ចុង​សៀម​បូក ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​គណៈកម្មា​ធិ​កា​រ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បាន​រៀបចំ សិក្ខាសា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការកំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​សង្កាត់​ដា​ច់​ស្រយា​ល​ដែល​ធ្វើឡើ​ង​នៅ​ឃុំ​កោះព្រះ​ ស្រុក​សៀមបូក​ ខេត្តស្ទឹង​ត្រែង កាល​​ពី​ថ្ងៃទី​២១  ខែ​សី​ហា ​ឆ្នាំ២០១១។​ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ​ ៥៩​នាក់​ (៤២ % ជាស្រ្តី ) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុ​ង​ឃុំ ​ដែលរួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​នយោបាយ​ប្រចាំ​ឃុំ​ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ អាជ្ញាធរភូ​មិ អង្គកា​រ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុងឃុំបាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុងសិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តីពី លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​អូរ​សោម ស្រុក​វាល​វែង ខេត្ត​ពោធិ​សាត់

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី គណៈកម្មាធិការ​ខុមហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង អង្គ​ការ​វី​ជី​ឡែន បាន​រៀប​ចំសិ​ក្ខាសា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី​ការ​កំណ​ត់តម្រូវ​ការ​ជាអាទិ​ភាព​ក្នុងឃុំ​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាលដែលធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំអូ​រ​សោម ស្រុក​វាល​វែង​ ខេត្តពោធិ​សាត់ កាល​ពី​ថ្ងៃទី១៦ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៣៨ នាក់ (៥0​%​ជាស្រ្តី​ ១០​០​%ជន​ជាតិ​ជង) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាងគណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពលរដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខាសា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់ឆ្នោ​ត​ឃុំ​ក្រ​សាំង ស្រុក​ចុង​កាល់​ ខេត្តឧ​ត្តរ​មាន​ជ័យ

ដោយ​​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី គណៈក​ម្មាធិកា​រ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការ​ជាមួយ​នឹង សមាគ​មន៍អា​ដហុក បាន​រៀប​ចំសិ​ក្ខាសា​លាស​ម្លេងម្ចា​ស់ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី​ការកំណ​ត់ត​ម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិភាពក្នុង​ឃុំស​ង្កាត់ដាច់​ស្រយា​ល​ដែល​ធ្វើឡើង​នៅឃុំ​ក្រសាំង ស្រុក​ចុង​កាល់ ខេត្តឧ​ត្តរ​មានជ័យ​ កាល​ពីថ្ងៃទី១​៩ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ២​០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោ​តប្រមាណ​ ៨២នាក់​ (៤៦ %​ជាស្រ្តី ) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ​ដែលរួម​មាន តំណាងស​ហគមន៍ តំ​ណាង​គណប​ក្សន​យោបា​យប្រ​ចាំឃុំ សមាជិ​កក្រុ​មប្រឹក្សាឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គកា​រ​មូល​ដ្ឋាន​ និង​ប្រជាពល​រដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំបា​នចូល​រួម​ពិភា​ក្សានៅក្នុ​ងសិ​ក្ខាសា​លានេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ប៉ាតេ ស្រុក​អូរ​យ៉ា​ដាវ ខេត្ត​រតនៈ​គិរី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការកំណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ​ប៉ាតេ  ស្រុក​អូរ​យ៉ា​ដាវ ខេត្ត​រត​នៈគី​រី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥  ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ​ ៦០ នាក់​ (២០​%​ជា​ស្រ្តី ១០០​% ជា​ជន​ជាតិ​ចា​រ៉ាយ​) មកពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ​ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភា​ក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តីពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​កំ​ពង់​ស្រ​ឡៅ​មួយ ស្រុក​ឆែប ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជាមួយ​នឹង សហគមន៍​ពន្លក​ខ្មែរ​បាន​​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដា​ច់ស្រយាល​ដែល​ធ្វើឡើង​នៅឃុំ​កំ​ពង់​ស្រ​ឡៅ​មួយ​ ស្រុកឆែប ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ កាល​ពី​ថ្ងៃទី១៥ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៨៤ នាក់ (៣៣​% ជាស្រ្តី​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ​ដែលរួ​ម​មាន តំ​ណាង​សហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណបក្សន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សាឃុំ​ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភា​ក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លានេះ​។

សេច​ក្តីប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ស្តី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ស្រែហ៊ុយ ស្រុក​កោះ​ញែក ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី​

ដោយ​មាន​កា​រ​គាំ​ទ្រ​ពី​ គណៈ​កម្មា​ធិការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគម​អាដ​ហុក អង្គ​ការ​សុខ​ភាព​គ្មាន​ព្រំ​ដែន​(អេច​យូ​) អង្គ​ការ​សេដា​ក​ បានរៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាស​ម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពីការ​កំណ​ត់ត​ម្រូវ​ការ​ជា អាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កា​ត់ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើ​ងនៅ​ឃុំ​ស្រែហ៊ុយ ស្រុកកោះញែ​ក ខេត្ត​មណ្ឌល​គីរី កាល​ពី​ថ្ងៃទី​១២ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៦១ នាក់​ (៣៦​% ជាស្រ្តី ២១ % ជាជន​ជាតិ​ព្នង)​ មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្សនយោ​បាយ​ប្រ​ចាំឃុំ​ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សាឃុំ​ អា​ជ្ញាធរភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជាព​ល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបា​ន​ចូល​រួម​ពិភា​ក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្តីពី​ លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​កំ​ពង់​រាប ស្រុក​ព្រៃ​កប្បាស ខេត្ត​តា​កែវ

ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​គណៈកម្មាធិ​កា​រ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហការ​ជាមួ​យ​នឹង អង្គ​ការ​អុក​ស្វាម សហគមន៍​នេសា​ទបា​នរៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោតមួយ​ស្តី​ពី ការ​កំណ​ត់ត​ម្រូវ​ការ​ជាអា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ-សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល​ដែល​ធ្វើឡើង​នៅឃុំ​កំ​ពង់រាប ស្រុក​ព្រៃក​ប្បាស ខេត្ត​តា​កែវ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី២៨​ ខែក​ក្កដា ឆ្នាំ២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិបោះ​ឆ្នោតប្រមាណ ​៥១ នាក់ (១០​% ជា​ស្រ្តី​) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិក្នុងឃុំ ដែល​រួមមា​ន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាងគណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ អា​ជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំបាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខាសា​លា​នេះ​។

សេចក្តីជូនដំណឹង ការ​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី​ “​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​”

គណៈ​កម្មា​ធិការ ខុម​ហ្វ្រែល មាន​កិត្តិ​យស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​លោក លោក​ស្រី នាង​កញ្ញា តំណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូរ​ទស្សន៍​ជាតិ អន្តរ​ជាតិ ព្រម​ទាំង​អង្គការ​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់ មេត្តា​ជ្រាប​ថា​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល នឹង​រៀប​ចំសិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី “​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភា​ព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​” ចំនួន ១១ នៅ​តាមទីកន្លែងដោយឡែកៗពីគ្នា។

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL