ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

វេទិការថ្នាក់មូលដ្ឋាន

សេចក្តី​ប្រ​កាស​ព័​ត៌មាន ស្តីពី​ លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​រាំង​ទិល ស្រុក​កណ្តៀង ខេត្ត​ពោធ៌​សាត់​

ដោយមានការគាំទ្រពី គណៈកម្មាធិការខុមហ្វ្រែល សហការជាមួយនឹង សមាគមន៍អាដហុក អង្គការវីជីឡែន បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់ត​ម្រូវ​ការ​ជា​អាទិភាពក្នុងឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំរាំង​ទិល ស្រុក​កណ្តៀង ខេត្ត​ពោធ៌​សាត់  កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២០ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦០ នាក់ (៤៥% ជាស្រ្តី ) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធរភូមិ អង្គការមូលដ្ឋាន និង​ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំបានចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ។

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ផ្សារ​ដែក ស្រុក​ពញា​ឮ ខេត្ត​កណ្តាល

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក   អង្គ​ការ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​យុ​វជន​កម្ពុ​ជា សមាគ​មន៍​​ឥន្រ្ទ​​ទេ​វី បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំ ឃុំ​ផ្សារ​ដែក ស្រុក​ព​ញា​ឮ ខេត្ត​កណ្តាល កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦៣​នាក់ (២៩​% ជា​ស្ត្រី​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ​ អង្គការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​រក្សា ស្រុក​រវៀង ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​​ធិការ​ខុម​ហ្វ្រែល សហ​ការជាមួ​យ​នឹង ស​មាគមន៍​អាដ​ហុក អង្គ​ការ​ព្រះ​ពុទ្ឋ​សាស​នា​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៏ និង​សមាគ​មន៍​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​កួយ បាន​រៀប​ចំសិក្ខាសា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រយាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំ​រក្សា ស្រុក​រវៀង ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ  កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៧ ខែ​តុលា​  ឆ្នាំ២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៦០ នាក់ (៣៥​% ជា​ស្រ្តី ៦៤​% ជា​ជន​ជាតិកួយ ព័រ​) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន​ តំណាង​សហគមន៍​តំ​ណាង​គណ​បក្ស​នយោ​បាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធ​រ​ភូមិ​ អង្គកា​រ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បានចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី​ លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​អូរ​សា​រាយ ស្រុក​ត្រាំ​កក់ ខេត្ត​តា​កែវ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជាមួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក​ និង​សហគមន៏​អ​ភិវឌ្ឍន៏​កសិកម្ម​អូរ​សា​រាយ បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ ស្តី​ពី ការកំ​ណត់តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឃុំអូរ​សា​រាយ ស្រុក​ត្រាំ​កក់ ខេត្ត​តា​កែវ កាល​ពី​ថ្ងៃទី ១៣ ខែ​តុលា  ឆ្នាំ២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៥៦ នាក់ (២២% ជាស្រ្តី) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគ​មន៍ តំ​ណាងគណបក្សន​យោបាយ​ប្រចាំឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធ​រ​ភូមិ​ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ។​

សេច​ក្តីជូន​ដំ​ណឹង​ស្តី​ពី ទី​កន្លែង និង​កាល​បរិច្ឆេទសិក្ខាសាលាសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការកំណត់តម្រូវការជាអាទិ​ភាព​នៅឃុំ ​សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល សម្រាប់​ខែតុលា ២០១១

គណៈ​កម្មា​ធិការ​ខុម​ហ្វ្រែល មាន​កិត្តិ​យស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​លោក​លោក​ស្រី នាង​កញ្ញា តំ​ណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូរ​ទស្សន៍ជាតិ អន្តរ​ជាតិ ព្រម​ទាំង​អង្គ​ការ​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់ មេត្តា​ជ្រាប​ថា គណៈ​កម្មា​ធិការ​ខុម​ហ្វ្រែល នឹង​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី​ “​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការជា​អាទិភាព​នៅឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​” ចំនួន​០៧ នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​ដោយ​ឡែក​ៗ​ពីគ្នា។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលសិក្ខាសាលាសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតឃុំប៉ាតាង ស្រុកលំផាត់ ខេត្តរតនៈគិរី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង ស​មាគមន៍​អាដ​ហុក  បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លាសម្លេង​ម្ចាស់ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំ​ប៉ាតាង ស្រុក​លំ​ផាត់ ខេត្ត​រតនៈគិរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោ​ត​ប្រ​មាណ ​៥៩ នាក់ (៤៧%​ ជា​ស្រ្តី ៩៥​% ជា​ជន​ជាតិទំពូន) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ​ប្រ​ចាំឃុំ សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅក្នុង​ឃុំបាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលានេះ​។

សេច​ក្តីប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្តីពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំតា​វែង​លើ ស្រុក​តា​វែង ខេត្ត​រតនៈ​គីរី

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយនឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បណ្តាញ សហគមន៍​របស់​អង្គ​ការ​សេដាក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខាសាលា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជាអាទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យា​ល ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​ឃុំតាវែង​លើ ស្រុក​តាវែង ខេត្ត​រតនៈគីរី កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១១​។ មានអ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រមាណ ៤៤​នាក់​ (៥៧% ជាស្រ្តី ៩០​% ជា​ជន ជាតិ​ព្រៅ) ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុងឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគមន៍ តំ​ណាង​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ប្រចាំ​ឃុំ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អា​ជ្ញាធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រជា​ពល​រដ្ឋនៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលានេះ​។

សេច​ក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​ស្តី​ពី ទីក​​ន្លែង និង​កាល​បរិច្ឆេទ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល សម្រាប់ខែកញ្ញា ២០១១​

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ ខុម​ហ្វ្រែល មាន​កិត្តិ​យស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំ​ណឹង​ដល់​លោក​លោក​ស្រី នាង​កញ្ញា តំ​ណាង​សារ​ព័ត៌​មាន វិទ្យុ ទូរ​ទស្សន៍​ជាតិ​ អន្តរ​ជាតិ ព្រមទាំង​អង្គ​ការ​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ទាំង​អស់ មេត្តាជ្រាប​ថា គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល នឹង​រៀប​ចំសិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ស្តី​ពី “​ការ​កំ​ណត់តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​នៅ​ឃុំ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល​​” ចំនួន​០៤ នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​ដោយ​ឡែក​ៗ​ពី​គ្នា​។

សេច​​ក្តី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​រយ៉​ ស្រុក​កោះ​ញ៉ែក ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី

ដោយ​មា​នការ​គាំ​ទ្រពី​ គណៈកម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជាមួ​យ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បណ្តាញ សហគមន៍​របស់​អង្គ​ការ​សេដាក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពី​ការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អាទិ​ភាព​ក្នុង​ឃុំ​ សង្កាត់​ដាច់​ស្រ​យាល ដែ​ល​ធ្វើឡើង​នៅឃុំ​រយ៉ ស្រុក​កោះញ៉ែ​ក ខេត្ត​មណ្ឌល​គីរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ២​០១១។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មា​ណ ៨៣​នាក់​ (៤៥% ជា​ស្រ្តី​៩៥% ជន​ជាតិ​ព្នង) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ​ ដែលរួម​មាន តំ​ណាង​សហ​គមន៍ តំ​ណាង​គណប​ក្ស​ន​យោ​បាយប្រចាំឃុំ​ ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញាធ​រ​ភូមិ អង្គ​កា​រ​មូលដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិ​ភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្តី​ពី លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ឃុំ​ជើង​គួន ស្រុក​សំ​រោង ខេត្ត​តា​កែវ

ដោយ​មាន​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្វ្រែល ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង សមាគមន៍​អាដ​ហុក បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​សម្លេង​ម្ចាស់​ឆ្នោត​មួយ​ស្តីពីការ​កំ​ណត់​តម្រូវ​ការ​ជា​អា​ទិភាព​ក្នុង​ឃុំ សង្កា​ត់ដាច់ស្រយាល​ដែល​ធ្វើឡើ​ង​នៅ​ឃុំ​ជើង​គួន​ ស្រុកសំ​រោង ខេត្ត​តា​កែវ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ២០១១​។ មាន​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រ​មាណ ៥៥​នាក់ (៧​%​ជា​ស្រ្តី ) មក​ពី​គ្រប់​ភូមិ​ក្នុង​ឃុំ ដែល​រួម​មាន តំ​ណាង​សហគ​មន៍ តំ​ណាង​គណបក្សន​យោបាយ​ប្រ​ចាំ​ឃុំ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ អាជ្ញា​ធរ​ភូមិ អង្គ​ការ​មូល​ដ្ឋាន និង​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋនៅក្នុង​ឃុំ​បាន​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​នេះ​។

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL