ថ្ងៃច័ន្ទ ទី29 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ

គោល​ន​យោ​បាយ​យេន​ឌរ័ និង​ការ​ផ្ដល់​​អំ​ណាច​នយោបាយ​ដល់​ស្ដ្រី​នៅ​កម្ពុជា

នៅបរិបទកម្ពុជាការផ្ដល់អំណាចនយោបាយយេនឌរ័ គឺនិយាយដល់​ការ​ពង្រឹង ការ​លើក​ស្ទួ​យ និង​​ការ​ការ​ពារ​ការចូល​រួម​របស់​ស្ដ្រី​នៅ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​ចិត្ដ​ខាង​នយោបាយ​រួម​ទាំង​ការ​ផ្ដល់​លទ្ធ​ភាព និង​ឱ​កាស​ដល់​ស្ដ្រីដើម្បី​ទទួល​បាន “អំណាចនយោបាយ” ដោយ​ត្រូវ​ខិត​ខំធ្វើ​ឱ្យ​មាន​សមភាព​រវាង​បុរស និង​ស្ដ្រី​ក្នុង​អំណាច​នយោបាយ និងការ​សម្រេច​ចិត្ដ។

គោល​នយោបាយ​យេនឌ័រ និងកា​រ​ផ្ដល់​អំ​ណាច​នយោបាយ​ដ​ល់​ស្ដ្រី​នៅ​កម្ពុ​ជា

ការ​ផ្ដល់​អំ​ណាច​ន​យោបាយ​យេនឌរ័  គឺ​និយាយ​ដល់​ការពង្រឹង  ការ​លើក​ស្ទួយ  និង​ការ​​ការ​​ពារ​កា​​រ​​​ចូល​​រួម​របស់ ស្ដ្រី នៅក្នុងការស​ម្រេច​ចិត្ដខាង​នយោបាយ រួម​ទាំង​ការ​ផ្ដល់​លទ្ធភាព និង​ឱ​កាស​​​ដល់​ស្ដ្រីដើ​ម្បីទទួល​បាន​“អំណាចនយោបាយ” ដោយ​​ត្រូវ​ខិត​ខំ​​ធ្វើ​ឱ្យ​​មាន​​សម​ភាព​​រវាង​បុរស និង​ស្ដ្រីក្នុង​អំណាច​នយោ​បាយ និង​ការ​​សម្រេច​​ចិត្ដ។

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL