ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

សមាសភាពស្ត្រី

សេច​ក្ដី​អំ​ពាវ​នាវ ធា​នា​នូវ​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​បេក្ខ​នា​រី សកម្ម​ជន​ស្ដ្រី​របស់​គណ​បក្ស​ន​យោ​បាយ និង​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ជា​ស្ដ្រី​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ការ​បោះឆ្នោ​ត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សាឃុំ សង្កាត់​អា​ណត្ដិ​ទី​៣

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

គណៈកម្មាធិការ​ខុម​ហ្វ្រែល ជា​អង្គ​ការ​ឃ្លាំមើល​ការ​បោះឆ្នោត និង​កំ​ពុង​ធ្វី​ការ​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​ការ​លើក​ស្ទួយ​ការ ចូល​រួម​របស់​ស្ដ្រីក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ សូម​អំ​ពាវ​នាវ​ដល់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល អាជ្ញា​ធរមូ​លដ្ឋាន គ.ជ.ប និង​គណបក្ស ន​យោ​បាយ បន្ដអនុវត្ដន៍៎​ឱ្យបាន​តឹងរឹង​នូវ​វិ​ធាន​ការ​ពិ​សេស និង​អន្ដ​រា​គមន៍​ក្នុង​ការ​បញ្ឈប់​រាល់​សកម្ម​ភាព​គំ​រាម​កំ​ហែង បំ​ភិត​បំ​ភ័យ ការ​ប្រ​មាថ​មើល​ងាយ ការ​រើស​អើង ការ​ទិញ​សន្លឹក​ឆ្នោត និង​អំពើ​ហឹង្សា​លើបេក្ខ​នា​រី អ្នក​បោះ​ឆ្នោតជាស្ដ្រី និងស​កម្ម​ជន​នយោ​បាយ​ជា​ស្ដ្រី​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​ក្នុង​ដំណើរការការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រ%1