ថ្ងៃច័ន្ទ ទី29 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ការផ្តល់ពិន្ទុរបស់ម្ចាស់ឆ្នោត

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្ដី​ពី​ លទ្ធ​ផល​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទៅ​លើ​ការ​អនុ​វត្ដន៍​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព ក្នុង​ខេត្ដ រត​ន​គិរី

ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ដ​រត​ន​គិ​រី​ប្រមាណ ៨០​នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​ស្ដ្រី ១០​នាក់ (១២​%) មក​ពី​សហគមន៍ជន​ជាតិ​ភាគិតិច ព្រៃ​ឈើ​ ដី​ធ្លី........ អង្គ​ការ​មិន​មែន​រដ្ឋា​ភិ​បាល​នានា អាជីវករ​/​ពាណិជ្ជ​ករ មន្ដ្រី​រាជ​ការសិស្ស​/​និស្សិត កសិករ ដែល​មក​ពី​ស្រុក​/​ក្រុងផ្សេង​ៗ​គ្នាក្នុ​ង​ខេត្ដ​រតន​គិ​រី បាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​ពេញ​ចិត្ដ​ទៅ​លើការ​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​មន្ដ្រី​ជាប់​ឆ្នោត​ ក្នុង​ការ​អនុ​វត្ដន៍​លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទ​ស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​រតន​គិ​រីបើ​ទោះបី​ជា​លក្ខ​ខណ្ឌ​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ អនុវត្ដ​/​បំ​ពេញ​តិច​តួច​ក៏ដោយ។

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្ដី​ពី លទ្ធ​ផល​វាយ​តម្លៃ​របស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទៅ​លើ​ការ​អនុវត្ដន៍​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព ក្នុង​ខេត្ដ កំ​ពង់​ស្ពឺ

ម្ចាស់​ឆ្នោត​នៅ​ខេត្ដ​កំ​ពង់​ស្ពឺ​ប្រមាណ ៨៥នាក់ ក្នុង​នោះ​មានស្ដ្រី ៣១​នាក់ (៣៦%) មក​ពីសហគមន៍​​ព្រៃ​ឈើ ដីធ្លី....... អង្គ​ការ​មិន​មែនរដ្ឋា​ភិ​បាល​នានា​ អាជី​វករ/​ពាណិជ្ជ​ករ មន្ដ្រី​រាជ​ការ សិស្ស​/​និស្សិត​ កសិករ​​ដែល​មក​ពី​ស្រុក​ផ្សេង​គ្នា​ក្នុង​ខេត្ដ​កំ​ពង់​ស្ពឺ បាន​បង្ហាញ​ការ​ពេញ​ចិត្ដ​ទៅ​លើ​ការ​បំ​ពេញ​ការ​ងារមន្ដ្រី​ជាប់​ឆ្នោត​ក្នុង​​ការ​អនុវត្ដន៍​លក្ខខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​កំ​ពង់​ស្ពឺ បើ​ទោះបី​ជាលក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន៍​ទាំង​នេះមិន​​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ដ​បាន​១០០% ក៏​ដោយ​។

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL