ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

លក្ខខ័ណ្ឌសន្ទស្សន៍

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខខណ្ឌសន្ទស្សន៍​​នៃ​វិស័យ​អាទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ បន្ទាយ​មាន​ជ័យ

ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រមាណ ៨០នាក់ មក​ពី​ស្រុក​​ផ្សេង​គ្នា និង​ក្រុង​នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​បន្ទាយ​​មាន​ជ័យ ដែល​ក្នុង​នោះមា​ន​សិក្ខា​កាម​​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រមាណ ២៦% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​​កំ​ណត់​លក្ខខណ្ឌ សន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ​ ។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​ព្រះ​សី​ហនុ

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៩៦នាក់ មក​ពី​ស្រុក​នា​នា និង​ក្រុង​នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​ព្រះ​សី​ហនុ ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម ប្រ​មាណ ១៣% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​ព្រះ​សី​ហនុ កាល​ពី​ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៩ ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ ឧត្ដរ​មាន​ជ័យ​

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៨៥​នាក់ មក​ពី​ស្រុក​នានា និង​ក្រុង​នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​ឧត្ដរ​មាន​ជ័យ​និង​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រ​មាណ​១៩​% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​ឧត្ដ​រមាន​ជ័យ កា​លពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ​ ២០០៩ ក្នុងខេត្ដ​ឧត្ដ​រ​មាន​ជ័យ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន៍​​នៃ​វិស័យ​អា​ទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ កណ្ដាល

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៨៥នាក់ មក​ពី​ស្រុក​ផ្សេង​គ្នា និង​ក្រុង នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​កណ្ដាល ដែល​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រមាណ ២៥% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អាទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​កណ្ដាល កាល​ពី​ថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩ ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​​នៃ​វិស័យ​អា​ទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ ព្រះ​វិ​ហារ

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៨១នាក់ មក​ពី​ស្រុក​នា​នា​នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​ព្រះ​វិ​ហារ​ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រ​មាណ ៤៨%​បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិភាព ក្នុង​ខេត្ដ​ព្រះ​វិ​ហារ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ ២០០៩ ក្នុង​ខេត្ដ​ព្រះវិ​ហារ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

អត្ថបទផ្សេងៗទៀត...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL