ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

លក្ខខ័ណ្ឌសន្ទស្សន៍

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខខណ្ឌសន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អាទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ កំ​ពង់​ចាម

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រមាណ ៩២​នាក់ មក​ពី​ស្រុក​នានា នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​កំ​ពង់​ចាម និង​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រីចូ​ល​រួមប្រមាណ ៥២​% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សាលា ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់ លក្ខខណ្ឌ​សន្ទស្សន​នៃ​វិស័យអា​ទិភា​ព​ក្នុង​ខេត្ដ​កំ​ពង់​ចាម ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន ស្ដី​ពី លទ្ធ​ផល​សិក្ខាសា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខខណ្ឌសន្ទស្សន៍​១​នៃ​វិស័យ​អា​ទិភាព​ក្នុង ខេត្ដ ប៉ៃ​លិន

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៩៩នាក់ មក​ពី​គ្រប់​ស្រុក និង​ក្រុងនៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​ប៉ៃ​លិន និង​មាន​សិក្ខា​កាមស្ដ្រី​ចូល​រួម ប្រ​មាណ ៣៦% បាន​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍ នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​ប៉ៃ​លិន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេចក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សាលា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំណត់​លក្ខខណ្ឌសន្ទស្សន៍​​នៃ​វិស័យ​អាទិ​ភាព​ក្នុង​ ខេត្ដ បាត់​ដំ​បង

ប្រជាពល​រដ្ឋប្រមាណ ៩០​នាក់ មក​​ពី​ស្រុក​ទាំង៩ នៅ​ក្នុង​​ខេត្ដ​បាត់​ដំ​បង និង​មាន​សិក្ខា​​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រ​មា​ណ​​២៧%​ បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​​ក្នុង​សិក្ខាសា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​​ក្នុង​​ការ​កំណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​​សន្ទ​ស្សន​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​បាត់​ដំ​បង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៧ ខែ ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ តាកែវ

 

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៨៣​នាក់ មក​ពី​គ្រប់​ស្រុក និង​ក្រុង ក្នុងខេ​ត្ដ​តា​កែវ​ក្នុង​នោះ​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រ​មាណ​៣៨% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​តា​កែវ​កាល​ពី​ថ្ងៃ ២២ កក្កដា ២០០៩ ដើម្បីពិ​ភា​ក្សា និង​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​តា​កែវ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពីល​ទ្ធ​ផលសិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អាទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ សៀមរាប

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រមាណ ៨២នាក់ មក​ពី​ស្រុក​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​ក្នុង​ខេត្ដ​សៀម​រាប ក្នុង​នោះ​​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រ​មាណ ៤៧% បា​ន​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការកំ​ណត់​លក្ខខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ សៀម​រាបកាល​ពីចុងខែ​កក្កដា ២០០៩ ដើម្បី​ពិភាក្សា និងកំ​ណត់លក្ខខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិភាព​ក្នុងខេត្ដ​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០០៩។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

អត្ថបទផ្សេងៗទៀត...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL