ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

លក្ខខ័ណ្ឌសន្ទស្សន៍

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខខ​ណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៨៨​នាក់ មកពី​គ្រប់​ខណ្ឌ និង​រាជ​ធា​នី​ភ្នំ​ពេញ ដែល​មាន​សិក្ខា​កាមស្ដ្រី​ចូល​រួម ប្រ​មាណ​៤៩% បាន​ជួបជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខាសា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុងរាជ​ធានីភ្នំ​ពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១១ ខែ​វិ​ច្ឆិ​កា ឆ្នាំ ២០០៩ ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន៍​​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ កែប

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រមាណ ៨៨នាក់ មក​ពី​គ្រប់​ស្រុក​នៅ​ក្នុង​ខេត្ដ​កែប​និង​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រមាណ៥​៤%បា​ន​ជួប​ជុំគ្នា​នៅក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​កែ​ប​ដែលត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​កាល​ពីចុង​ខែសី​ហា ឆ្នាំ ២០០៩។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​​នៃវិ​ស័យ​អាទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ ក្រ​ចេះ

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ៨១​នាក់ មក​ពី​ស្រុក​នានា និង​ក្រុង​ក្នុង​ខេត្ដ​ក្រ​ចេះ និង​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រ​មាណ​៤៣% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុងខេត្ដ​ក្រ​ចេះ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែ​សី​ហា ឆ្នាំ ២០០៩ ។
អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ ព្រៃ​វែង

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រ​មាណ ១០០នាក់ មក​ពី​ស្រុកនានា និង​ក្រុង​ព្រៃ​វែង​ក្នុង​ខេត្ដ​ព្រៃ​វែង និង​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម​ប្រ​មាណ ២៧​% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នានៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​ព្រៃ​វែងដើ​ម្បីពិ​ភាក្សា និង​កំ​ណត់​​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អាទិភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​ព្រៃ​វែង​កាល​ពី​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ព័ត៌​មាន​ស្ដី​ពី​លទ្ធ​ផល​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អាទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ ពោធិ៍​សាត់

ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រមាណ ៩០​នាក់ មក​ពី​ស្រុក​នានា និងក្រុង​ពោធិ៍​សាត់ ក្នុង​ខេត្ដ​ពោធិ៍​សាត់​និង​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី ចូល​រួម​ប្រ​មាណ ៣៤% បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅក្នុង​សិក្ខា​សា​លាម្ចាស់​ឆ្នោត​ ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃ​វិ​ស័យ​អា​ទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​ពោធិ៍​សាត់​ ដើម្បី​ពិ​ភាក្សា និង​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទ​ស្សន៍​នៃ​វិស័យ​អាទិ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ដ​ពោធិ៍​សាត់ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០២ ខែ​តុ​លា ឆ្នាំ ២០០៩។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង...

អត្ថបទផ្សេងៗទៀត...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL