ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

របាយការណ៍ ការឃ្លាំមើលយេនឌ័រផ្នែកនយោបាយ៖ សភា និងតំណាងរាស្រ្តស្រ្តី និងស្រ្តីក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

របាយការណ៍ ការឃ្លាំមើលយេនឌ័រផ្នែកនយោបាយ៖  សភា និងតំណាងរាស្រ្តស្រ្តី និងស្រ្តីក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦

របាយការណ៍ស្តីពី « ការឃ្លាំមើលយេនឌ័រផ្នែកនយោបាយ ៖    សភា និងតំណាងរាស្រ្តស្រ្តី និងស្រ្តីក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ »  គឺជាទម្រង់នៃការវិភាគទៅលើទិន្នន័យ និងមតិយោបល់របស់តំណាងជាប់ឆ្នោតស្ត្រីចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយ និងក្នុងដំណើរការសម្រេចចិត្ត ជាពិសេស ការតាមដាន និងការពិនិត្យមើលលើស្ថានភាពការងាររបស់តំណាងជាប់ឆ្នោតស្រ្តីថ្នាក់ជាតិ និងការចូលរួមនយោបាយរបស់ស្រ្តីក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ និងផលប៉ះពាល់មកលើស្រ្តី ។

Download Full PDF Click Here!

Share/Save/Bookmark