ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការសង្កេតរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំទី៣ នៃនីតិកាលទី៥

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការសង្កេតរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំទី៣ នៃនីតិកាលទី៥

របាយការណ៍សង្កេតរដ្ឋសភា និងតំណាងរាស្រ្ដ ឆ្នាំទី៣ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី៥ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ រកឃើញថា ប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋសភាត្រូវបានទម្លាក់ ពិសេសក្រុមមតិភាគច្រើនដែលកាន់អំណាចបានបំពារបំពានដកអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់តំណាងរាស្រ្តគណបក្សប្រឆាំង និងបន្ថយតួនាទីរបស់តំណាងរាស្រ្តគណបក្សប្រឆាំង និងព្រមទាំងលុបចោលថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្រ្ត និងប្រធានក្រុមមតិភាគតិច។

Download PDF Click Here!

Share/Save/Bookmark