ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

របាយការណ៍ ស្តីពី ការឃ្លាំមើល និងការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៍គោលនយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី៣

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការឃ្លាំមើល និងការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវ្តន៍គោលនយោបាយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី៣

ឆ្នាំទី៣នៃនិតិកាលទី៥ រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានសម្រាចពេញលេញនូវការបំពេញ/អនុវត្តន៏គោលនយោបាយចំនួន០៦ (៣៧,៥%)នៃ១៦ ចំណុចនៃគោលនយោបាយដែលមានសូចនាករច្បាស់លាស់ រួមមានដូចជា៖ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច៧%ក្នុងមួយឆ្នាំ ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងអត្រា០១%ក្នុងមួយឆ្នាំ ការបញ្ឈប់ការផ្តល់សម្បាទានដីសេដ្ឋកិច្ចការកសាងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅដ្ធាន ការរៀចំគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនទីក្រុង និងការបង្កើតគោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីមុខរបរ និងការងារ។

Share/Save/Bookmark