ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

របាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ និងកំណែរទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

គណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ខុមហ្វ្រែល មានកិត្តិយសសូមដាក់ជូនដល់សាធារណៈជននូវរបាយការណ៍មួយស្តីពី ប្រជាធិបតេយ្យនិងកំណែរទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ជាភាសារអង់គ្លេស។

សូមលោកអ្នកចុចលើតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីទាញយករបាយការណ៍

2015 Annual Report on Democracy, Elections and Reform in Cambodia

Share/Save/Bookmark