ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF

ច្បាប់ស្ដីពីគណបក្សនយោបាយ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តពីថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៧ នាសម័យប្រជុំលើកទី៨ នីតិកាលទី១ ដែលមានសេចក្ដីទាំងស្រុងដូចតទៅៈ

 

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

Share/Save/Bookmark