ថ្ងៃច័ន្ទ ទី29 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

របាយការណ៏ការឃ្លាំមើល និងការផ្ដល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/ អនុវត្តន៏ គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី១

នេះជាសៀវភៅរបាយការណ៏ការឃ្លាំមើល និងការផ្ដល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/ អនុវត្តន៏ គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំទី១ របស់អង្គការខុមហ្រ្វែល

សូមចុចទីនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញជា PDF

Share/Save/Bookmark