ថ្ងៃអង្គារ ទី23 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី​ការផ្អាកដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ​និង​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៤

នៅស្របពេលដែល​គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(ឝ.ជ.ប) ចេញសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី ២១ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤​ ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៤ ដោយបាន​សម្រេចធ្វើការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការផ្តល់សុពលភាព​លើ​បញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី ១ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទដើមទាំងស្រុង

Share/Save/Bookmark