ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

សៀវភៅរូបភាព ស្តីពី តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ទើបបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ស្ត្រី?

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយក​ឯកសារ​អប់​រំ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ស្តីពី តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ទើបបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ស្ត្រី?

ពី​ តើ​ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច ទើប​បោះ​ឆ្នោត​ឲ្យ​ជាប់​ស្ត្រី?

Share/Save/Bookmark