ថ្ងៃសៅរ៍ ទី27 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ស្តីពី​លទ្ធផល​បឋម​នៃ​ការ​សង្កេតការពិ​និត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និងចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ២០១២

Pages_from_Preliminary_Report_Voter_Registration_2012V_Finalនៅក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យបញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១២នេះ ខុមហ្វ្រែលបាន នឹងកំពុង​ធ្វើសកម្មភាព​សង្កេត​ពី​បរិយាកាស​សន្តិសុខ និង​សិទ្ធិនយោបាយ​ដោយ​ធ្វើការ​សង្កេត និង​អប់រំអ្នក​បោះ​ឆ្នោតពី​ដំណើរ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និងសវនកម្មបញ្ជីបោះ​ឆ្នោតឆ្នាំ២០១២ ដោយ​សកម្មភាព​ទាំងនេះ​ចាប់​ផ្តើម​តាំងពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២

ចុចទីនេះដើម្បីអាន

Share/Save/Bookmark