ថ្ងៃច័ន្ទ ទី29 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

អំ​ពី​ការ​សង្កេត​ស្រាវ​ជ្រា​វ​លើបញ្ជីបោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ ២០១១ និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សង្គម អ៊ីន​ធឺ​ណែត និង​ទូរ​ស័ព្ទ​សម្រាប់​ដំ​ណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​កម្ពុ​ជា

សំបុត្រអគ្គិសនី បោះពុម្ព PDF
គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ខុម​ហ្រ្វែល កំ​ពុង​ធ្វើកា​រ​អង្កេត​ស្រាវ​ជ្រាវ​លើ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត និង​កា​រ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ រួម ទាំងកា​រ​ធ្វើ​សវន​កម្ម​បញ្ជី​បោះឆ្នោ​ត​ឆ្នាំ​២០១១ សម្រាប់​បំរើ​ឲ្យការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា ឃុំ​/​សង្កាត់​ឆ្នាំ ២០១២។

ជា​ការ​រួម​ចំ​ណែក​ឲ្យមាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ម្ចាស់​ឆ្នោត ក្នុង​ដំ​ណើរ​ការ​បោះឆ្នោត​ថែម​ទៀត គណៈកម្មា​ធិ​កា​រ​ខុម​ហ្រ្វែល​ក៏​កំ​ពុង​ធ្វើ​ការ​ឃោស​នា និង​ផ្សព្វផ្សាយ​អំ​ពីកា​រ​បោះ​ឆ្នោត​នៅកម្ពុ​ជា​តាម​រយៈ​អ៊ីន​ធឺ​ណែត និង ប្រ​ព័ន្ធ​ទូរ​ស័ព្ទ រួម​ទាំង​ការ​ផ្ញើសារ​ផង​ដែរ ដើម្បីជាក​ន្លែង​ទទួល​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​រក្សា​ទុក​នូវ​ព័ត៌​មាន គំ​និត និង​មតិ​យោបាល់នា​នា​រ​បស់​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ទាក់​ទង​នឹង​ដំ​ណើរ​ការ​បោះឆ្នោ​តនៅ​កម្ពុជា និង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​បោះឆ្នោ​ត​ដល់​ព្រ​ជាព​លរដ្ឋក​ម្ពុជា​។
Share/Save/Bookmark