ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

សេចក​ក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ ស្តី​ពី លទ្ធផល​បឋម​នៃ​ការ​សង្កេត​ការ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ និងចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ការ​សង្កេត​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ធនធាន​រដ្ឋ​បំរើ​អោយ​គណបក្ស​នយោ​បាយ

នៅ​ក្នុង​អំ​ឡុង​ពេល​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នេះ​ ខុមហ្វ្រែល​បាន និង​កំពុង​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព​សង្កេត​ពី​បរិយាកាស​សន្តិ​សុខ និងសិទ្ធ​នយោ​បាយ​ដោយ​ធ្វើ​ការ​សង្កេត និង​អប់រំ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ពី​ដំណើរ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ ពិនិត្យ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ ការ​សង្កេត​ការចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​​ ....

Share/Save/Bookmark