ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

របាយ​ការ​ណ៍​សង្ខេបស្ដីពីលទ្ធ​ផល​មានសូច​នា​ករ​ច្បាស់​លាស់ នៃ​ការ​អនុវត្ដ​កម្ម​វិធី​នយោបាយ ៧៣ ចំ​នុច របស់​រាជ​រដ្ឋាភិ​បាលកម្ពុជា អាណ​ត្ដិ​ទី​៣សំ​រាប់​ឆ្នាំ​ទី​មួយ កក្កដា​ ២០០៤ - ធ្នូ ២០០៥

១- សេចក្ដីផ្ដើម

ខុម​ហ្វ្រែល​ បាន​សង្កេត និង​សិក្សា​លទ្ធ​ផល​នេ​ការ​អនុវ​តតកម្ម​​វិ​ធី​នយោ​បាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​នី​តិ​កាល​ទី​៣នៃ​រដ្ឋ​សភា តាំង​ពី​ការបង្កើត រហូត​មក​ដល់​ដំ​ណាច់​ឆ្នាំ ២០០៥ នេះ។ ការ​សង្កេត​នេះ បាន​យក​ចិត្ដ​ទុក​ដាក់​ទៅ​លើ​លទ្ធ​ផល​មាន​សូច​នា​ករ​ច្បាស់​លាស់ នៃ​ការអនុវ​ត​តកម្ម​វិធី​ន​យោបាយ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល។ លទ្ធ​ផលមានសូចនាករ​ច្បាស់លាស់​ក្នុងកម្ម​វិធី​នយោបាយ​នោះ និ​យាយ​ទៅដល់​លទ្ធ​ផល​ដែល​អាចវាស់​បាន និង​ការ​ធ្វើ​សកម្ម​ភាព ឬ​ការ​អនុវត្ដអ្វី​មួយ​ច្បាស់​លាស់ ដោយមានពេលវេលា ឬ​/និង​មាន​ចំ​នួនកំ​នត់​ច្បាស់លាស់​ឧទាហរណ​ដូច​ជា ការ​រៀប​ចំអនុ​ម័ត​ច្បាប់​អ្វីមួយ ឬ​/​និង​ការបង្កើត​សា្ថប​ន័​អ្វី​មួយ ឬ​/និង​ការ​បន្ថយ ឬ​ការ​បង្កើន​ចំ​នួន​សកម្ម​ភាព​ដល់​កំរិត​ណាមួ​យ។

កម្ម​វិធី​នយោ​បាយ​របស់​រាជរដ្ឋា​ភិ​បាល​នោះមានវិស័​យ​គោល​ធំ​ៗ​ចំនួន ៣ គឺៈ វិ​ស័យន​យោបាយ វិស័យ​សេដ្ឋ​កិច្ច វិ​ស័យសង្គម​កិច្ច ដែល រួម​បញ្ចូល​ផ្នែក​អប់​រំ សុខា​ភិ​បាល ការ​ងារ ស្ដ្រី កុមារ និង​វប្ប​ធម៌ សរុប​ទាំងអ​ស់​មាន​ចំនួន ៧៣ ចំ​នុច ដែល​អាចសង្ខេប​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ​

សូមចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទដើមទាំងស្រុង

Share/Save/Bookmark