ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

សិក្ខាសាលាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌសន្ទស្សន៍ ក្នុងខេត្ដ កំពង់ឆ្នាំង

ប្រ​ជាពល​រ​ដ្ឋ​ប្រមាណ ១០០នាក់ មក​ពី​គ្រប់​ស្រុក និង​ក្រុង ក្នុង​ខេត្ដ​កំ​ពង់​ឆ្នាំង និង​មាន​សិក្ខា​កាម​ស្ដ្រី​ចូល​រួម ប្រ​មាណ ៤០%​បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សិក្ខា​សា​លា​ម្ចាស់​ឆ្នោត​ក្នុង​ការ​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌ​សន្ទស្សន៍​នៃវិស័យ អាទិ​ភាព​ក្នុង​

 

ខេត្ដ​កំពង់ឆ្នាំង​ដើម្បី​ពិភាក្សា និង​កំ​ណត់​លក្ខ​ខណ្ឌសន្ទស្សន​នៃវិស័យ​អា​ទិភាព​ក្នុងខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង កាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩។

 

ចុចទីនេះដើម្បីអានព័ត៌មានទាំងស្រុង

 

 

 

 

Share/Save/Bookmark