ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

សកម្មភាព​ត​ស៊ូម​តិតាម​រយៈការ​បញ្ចុះ​បញ្ចូល

 

សកម្មភាព​តស៊ូម​តិតា​មរយៈការ​បញ្ចុះ​បញ្ចូល តវ៉ា​ជា​មួយ​ថ្នា​ក់​ដឹក​នាំកំ​ពូល​ៗ​នៃគណៈបក្ស នយោបាយ សមាជិក​រដ្ឋសភា ព្រឹទ្​ធសភា និង​រាជ​រដ្ឋាភិបាល ។ តាម​រយៈ​ការពិភាក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ និង​ស្ទ​ង់មតិ សកម្មភាព​នេះមាន​ការរៀប​ចំធ្វើ​សិក្ខាសាលា សន្និសិទ មិទ្ទិញ និង​វេទិកាសា​ធារណៈ ។ល។

 

Share/Save/Bookmark