ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

ប្រធានគណបក្សរលាយតើអសនៈរដ្ឋសភារលាយដែរឬទេ ? (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 17 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6533 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ១​ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5950 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ២ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5895 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងការអត់អោនខាងនយោបាយ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 26 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5232 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងការអត់អោនខាងនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5078 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5063 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ប្រព័ន្ធតុលាការ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5243 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គទី៣ (បញ្ចប់)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4971 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសំអាតបញ្ចីឈ្មោះ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4548 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសំអាតបញ្ចីឈ្មោះ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ
ថ្ងៃអង្គារ, 04 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4794 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៌សង្កេតតំណាងរាស្ដ្រប្រចាំខែសីហាឆ្នាំ២០០៧
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4987 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គទី១ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (4890 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការត្រៀមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងរបាយការណ៏នៃការធ្វើសវនកម្មបញ្ចីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4524 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការត្រៀមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងរបាយការណ៏នៃការធ្វើសវនកម្មបញ្ចីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 11 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4107 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4583 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គ២ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 16 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4728 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបព្ចាីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4668 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 18 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3783 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គទី៣ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4484 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4581 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3769 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 25 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3692 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ច្បាប់ និងប្រព៏ន្ធយុត្ដិធម៍ វគ្គទី១
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4349 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (3803 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈោ្មះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 02 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4552 ដង) ទាញសំលេងទុក