ថ្ងៃសុក្រ ទី26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

ការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ១​ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5895 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ២ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (5839 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងការអត់អោនខាងនយោបាយ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 26 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5178 ដង) ទាញសំលេងទុក
លំហរប្រជាធិបតេយ្យ និងការអត់អោនខាងនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5024 ដង) ទាញសំលេងទុក
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5007 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ប្រព័ន្ធតុលាការ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែកញ្ញា 2010 បានបើកស្តាប់ (5187 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គទី៣ (បញ្ចប់)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4920 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសំអាតបញ្ចីឈ្មោះ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4492 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការសំអាតបញ្ចីឈ្មោះ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ
ថ្ងៃអង្គារ, 04 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4744 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៌សង្កេតតំណាងរាស្ដ្រប្រចាំខែសីហាឆ្នាំ២០០៧
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4935 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គទី១ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃពុធ, 09 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (4841 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការត្រៀមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងរបាយការណ៏នៃការធ្វើសវនកម្មបញ្ចីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4472 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការត្រៀមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និងរបាយការណ៏នៃការធ្វើសវនកម្មបញ្ចីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 11 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4050 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 13 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4532 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គ២ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 16 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4637 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបព្ចាីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4614 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 18 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3732 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាល និងការបង្កើនការងារសំរាប់យុវជន វគ្គទី៣ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4431 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4528 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 24 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3722 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 25 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (3638 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ច្បាប់ និងប្រព៏ន្ធយុត្ដិធម៍ វគ្គទី១
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែកញ្ញា 2007 បានបើកស្តាប់ (4252 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 01 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (3752 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការពិនិត្យបញ្ចីឈ្មោះ និងការចុះបញ្ចីឈោ្មះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 02 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4415 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏សង្កេតតំណាងរាស្ដ្រប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 04 ខែតុលា 2007 បានបើកស្តាប់ (4464 ដង) ទាញសំលេងទុក