ថ្ងៃសៅរ៍ ទី27 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

អព្យាក្រិតភាពមន្ដ្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5845 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើរពុករលួយ (ផ្សាយលើកទី​២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (9005 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដីពីច្បាប់សហជីព (វគ្គ១​ ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7990 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិធម៌សំរាប់ការបោះឆ្នោត(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7488 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7020 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីអន្ដរជាតិក្នុងការជួយកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7730 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 06 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6940 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 06 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7108 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្ដល់សច្ចាប័នរបស់កម្ពុជាលើពិធីសារអនុសញ្ញា ស៊ី-ដ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6930 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6458 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល​(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6369 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេច​ក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សមាគម​អង្គការ​រដ្ឋា​ភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 16 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7919 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីការ​បោះឆ្នោត​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ ៤ (ស្យេមរាប)​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 09 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (9650 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពី​ការ​បោះឆ្នោត​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ ៣ (ស្យេមរាប) (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7648 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 26 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5852 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិការ​ស្ដីពី​ការ​បោះឆ្នោត និង​ប្រជាធិប​តេយ្យ នៅ​ខេត្ដ​សៀមរាប វគ្គ២
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6533 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកា​ស្តី​ពីការ​បោះឆ្នោត និង​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅខេត្ត​សៀម​រាប វគ្គ១
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6857 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដី​ពី​ការ​បោះឆ្នោត និង​ប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ៣​(បញ្ចាប់)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6698 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេ​ទិកា​ស្ដី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​វគ្គទី២​(មណ្ឌលគីរី)​(ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (7792 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេ​ទិ​កា​ស្ដី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ វគ្គ១ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 21 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6685 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ៣ «បន្ទាយមានជ័យ» (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 14 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6917 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកា​ស្ដីពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​ប្រជាធិប​តេយ្យ​វគ្គ​២​(បន្ទាយ​មាន​ជ័យ)​ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 07 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6911 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6617 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយនាំស្រូវទៅក្រៅប្រទេស (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6067 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រធានគណបក្សរលាយតើអសនៈរដ្ឋសភារលាយដែរឬទេ ? (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 17 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6480 ដង) ទាញសំលេងទុក