ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

តួនាទីសង្គមស៊ីវិល និងច្បាប់NGO​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 17 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7255 ដង) ទាញសំលេងទុក
អព្យាក្រិតភាពមន្ដ្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (5894 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើរពុករលួយ (ផ្សាយលើកទី​២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (9134 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ដីពីច្បាប់សហជីព (វគ្គ១​ ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែមីនា 2011 បានបើកស្តាប់ (8040 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិធម៌សំរាប់ការបោះឆ្នោត(ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7539 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7073 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីអន្ដរជាតិក្នុងការជួយកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7779 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 06 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (6992 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 06 ខែកុម្ភៈ 2011 បានបើកស្តាប់ (7161 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្ដល់សច្ចាប័នរបស់កម្ពុជាលើពិធីសារអនុសញ្ញា ស៊ី-ដ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6987 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6505 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល​(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (6421 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេច​ក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សមាគម​អង្គការ​រដ្ឋា​ភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 16 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7976 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីការ​បោះឆ្នោត​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ ៤ (ស្យេមរាប)​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 09 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (9741 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពី​ការ​បោះឆ្នោត​និង​ប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ ៣ (ស្យេមរាប) (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែមករា 2011 បានបើកស្តាប់ (7703 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 26 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (5909 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិការ​ស្ដីពី​ការ​បោះឆ្នោត និង​ប្រជាធិប​តេយ្យ នៅ​ខេត្ដ​សៀមរាប វគ្គ២
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6588 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកា​ស្តី​ពីការ​បោះឆ្នោត និង​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅខេត្ត​សៀម​រាប វគ្គ១
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6915 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដី​ពី​ការ​បោះឆ្នោត និង​ប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ៣​(បញ្ចាប់)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែធ្នូ 2010 បានបើកស្តាប់ (6753 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេ​ទិកា​ស្ដី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​ប្រជាធិបតេយ្យ​វគ្គទី២​(មណ្ឌលគីរី)​(ផ្សាយលើកទី​១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (7878 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេ​ទិ​កា​ស្ដី​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ វគ្គ១ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 21 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6738 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ វគ្គ៣ «បន្ទាយមានជ័យ» (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 14 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6970 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកា​ស្ដីពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​ប្រជាធិប​តេយ្យ​វគ្គ​២​(បន្ទាយ​មាន​ជ័យ)​ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 07 ខែវិច្ឆិកា 2010 បានបើកស្តាប់ (6966 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីការបោះឆ្នោត និងប្រជាធិបតេយ្យ (ផ្សាយលើកទី១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6688 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយនាំស្រូវទៅក្រៅប្រទេស (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែតុលា 2010 បានបើកស្តាប់ (6125 ដង) ទាញសំលេងទុក