ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

ប្រជាធិបតេយ្យ និងអ្នកជំនួញ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 18 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4278 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំរង់បញ្ចីបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្ម
ថ្ងៃអង្គារ, 20 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4125 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពទទួលពត៌មាននោក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែ ប្រេង និងឧស្មន័ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 23 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4241 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ទិមនុស្សពាក់ព័ន្ធ និងពន្ធនាគារ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 08 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4157 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០១១ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 15 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4192 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនិងកិច្ចការបរទេស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 22 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4133 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយនាំស្រូវទៅក្រៅប្រទេស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 29 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4062 ដង) ទាញសំលេងទុក