ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

កិច្ចពិភាគ្សាតុមូល ស្តីពី​ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត និងបញ្ហាជាអទិភាពសម្រាប់ធ្វើបទបញ្ចា និងនីតិវិធីសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ គជបវគ្គ១(ERA)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែឧសភា 2015 បានបើកស្តាប់ (1731 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យ និងភាពមិនប្រក្រតីខាងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែមេសា 2015 បានបើកស្តាប់ (1974 ដង) ទាញសំលេងទុក
សន្និសិទ្ធសេចកី្តស្នើច្បាប់បោះឆ្នោត(ERA)(09-03-15)
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែមីនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1675 ដង) ទាញសំលេងទុក
សនិ្នសិទ្ធកាសែត សី្តពី ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមបែបទំនើបកម្ម
ថ្ងៃអាទិត្យ, 15 ខែកុម្ភៈ 2015 បានបើកស្តាប់ (1814 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីសេចកី្តព្រាងសេចកី្តស្នេើច្បាប់សី្តពីការ រៀបចំ និងការប្រឹត្តិទៅនៃគណះកម្មធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គជប)និង គោលការណ៏ជាអប្បរមាដែលស្នើឡើងដោយភាគីពាក់ពន្ធ័សំរាប់ច្បាប់សី្តពីគជប (វគ្គ១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 18 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1568 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាសី្តពីសេចកី្តព្រាងសេចកី្តស្នេើច្បាប់សី្តពីការ រៀបចំ និងការប្រឹត្តិទៅនៃគណះកម្មធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត(គជប)និង គោលការណ៏ជាអប្បរមាដែលស្នើឡើងដោយភាគីពាក់ពន្ធ័សំរាប់ច្បាប់សី្តពីគជប (វគ្គ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 25 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1939 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាម្ចាស់ឆ្នោតសី្តពី ការផ្តល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការបំពេញ/អនុវត្តន៏គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា(ឆ្នាំទី១)ថ្ងៃ៣០ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤សាកលវិទ្យាល័យខេមរះ(វគ្គបញ្្ចប់)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 04 ខែមករា 2015 បានបើកស្តាប់ (1871 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិក្ខាសាលាកំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត(ERA)(វគ្គ១)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 29 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2693 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏ការរកឃើញពីសូចនាករ អង្កេតរួមគ្នាដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ថ្ងៃសុក្រ, 20 ខែមិថុនា 2014 បានបើកស្តាប់ (2355 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្ហាញ​ និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៏ វាយតំលៃការបោះឆ្នោតជាតិ២០១៣ វគ្គ២
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែមករា 2014 បានបើកស្តាប់ (2354 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្ហាញ​ និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៏ វាយតំលៃការបោះឆ្នោតជាតិ២០១៣ វគ្គ១
ថ្ងៃអាទិត្យ, 29 ខែធ្នូ 2013 បានបើកស្តាប់ (2312 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 17 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (8441 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់លទ្ឋកម្មសាធារណៈ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (6589 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុជា និងកិច្ចការបរទេស (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែកក្កដា 2011 បានបើកស្តាប់ (7447 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្ពុជា និងកិច្ចការបរទេស (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 26 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7461 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណបក្សនយោបាយនិងការបោះឆ្នោត​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7820 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋសភា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (8102 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែរទំរង់រដ្ឋសភា (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 05 ខែមិថុនា 2011 បានបើកស្តាប់ (7605 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ (ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 29 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7894 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេច​ក្ដីព្រា​ង​ច្បាប់​លទ្ឋ​កម្ម​សា​ធា​រណៈ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 22 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (6752 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់លទ្ឋកម្មសាធារណៈ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 15 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7097 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពបញ្ចេញមតិ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 08 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (8082 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៌មាន (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 01 ខែឧសភា 2011 បានបើកស្តាប់ (7898 ដង) ទាញសំលេងទុក
គម្លាតអ្នកមាន និងអ្នកក្រនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7510 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីសង្គមស៊ីវិល និងច្បាប់NGO​ (ផ្សាយលើកទី២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 17 ខែមេសា 2011 បានបើកស្តាប់ (7162 ដង) ទាញសំលេងទុក