ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

អនុក្រិតបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារអង្គចៅក្រម (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែវិច្ឆិកា 2009 បានបើកស្តាប់ (4141 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏សិទ្ធិមនុស្ស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 08 ខែវិច្ឆិកា 229 បានបើកស្តាប់ (4157 ដង) ទាញសំលេងទុក
កិច្ចប្រជុំម្ចាស់ជមនួយ និងរដ្ឋាភិបាល (ជី ឌី ស៊ី ស៊ី )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 15 ខែវិច្ឆិកា 2009 បានបើកស្តាប់ (4195 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធកុមារ និងការអប់រំ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 22 ខែវិច្ឆិកា 2009 បានបើកស្តាប់ (5164 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាស្ដីពីថវិកាជាតិឆ្ឆាំ ២០១០
ថ្ងៃអាទិត្យ, 29 ខែវិច្ឆិកា 2009 បានបើកស្តាប់ (4270 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង់ពន្ឋផ្ទាល់និង ភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 06 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4513 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់អស្សាមិករណ៏ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4290 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4510 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយ និងបញ្ហាព្រំដែន (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 17 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4465 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4606 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់អស្សាមិករ
ថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4399 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់កសិករ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 14 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4156 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអនុវត្ដន៏ច្បាប់របស់មន្ដ្រីនគរបាល ប៉ូលីស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 21 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4578 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើតស្ថាបន័ជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 21 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4394 ដង) ទាញសំលេងទុក
អភិបាលកិច្ច សេដ្ឋកិច្ច ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 04 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4126 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធតិសាស្ដ្រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងពិកាភាព (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអង្គារ, 06 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4539 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិធានការបង្ក្រាបអំពើឧបាយមុខរបស់រដ្ឋាភិបាល ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 18 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4481 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់និតិថានៈបុគ្គល
ថ្ងៃអាទិត្យ, 25 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4522 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីនីតិវិធីបណ្ដឹងទាក់ទងថានៈបុគ្គល (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4255 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 06 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4641 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុត្ដិសាស្ដ្រអភិវឌ្ឍន៏ជាតិរបស់រដ្ឋផ្ដោតលើគោលនយោបាយដីធ្លី និងសន្ដិសុខស្បៀង ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4487 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពប្រជុំ និងធ្វើបាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអង្គារ, 08 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4252 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4198 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទីលានប្រកួតក្នុងដំណេិរការប្រជាធិបតេយ្យ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4476 ដង) ទាញសំលេងទុក
សួនសេរីភាព (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 11 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (4083 ដង) ទាញសំលេងទុក