ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

អំពើពុករលួយ និងថវិកាគណបក្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 08 ខែកុម្ភៈ 2009 បានបើកស្តាប់ (4167 ដង) ទាញសំលេងទុក
អំពើពុករលួយ និងថវិកាគណបក្សនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 08 ខែកុម្ភៈ 2009 បានបើកស្តាប់ (4298 ដង) ទាញសំលេងទុក
ដំណើរការវិវឌ្ឍន៏សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 15 ខែមីនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4354 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច និងអភិបាលកិច្ចល្អ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 22 ខែមីនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4594 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 29 ខែមីនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4441 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏សិទ្ធិមនុស្ស (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 12 ខែមេសា 2009 បានបើកស្តាប់ (4078 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយជនជាតិភាគតិច (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 03 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4594 ដង) ទាញសំលេងទុក
គណនេយ្យភាពនយោបាយ និងបក្សពួក (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃច័ន្ទ, 04 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4509 ដង) ទាញសំលេងទុក
វិសោធនកម្មច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០០៩ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4394 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីភារកិច្ចក្រុមប្រឹក្សា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4155 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំអាស៊ាន (អ៊ី យូ) ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4439 ដង) ទាញសំលេងទុក
គំរោងថវិការជាងពីរពាន់លានដុល្លាសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៏ក្នុងរបទេសកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 07 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4288 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ជំលោះដីធ្លីនៅកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 21 ខែមិថុនា 2009 បានបើកស្តាប់ (4195 ដង) ទាញសំលេងទុក
នយោបាយ និងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសុក្រ, 17 ខែកក្កដា 2009 បានបើកស្តាប់ (4250 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់បាតុកម្មដោយសន្ដិវិធី ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែកក្កដា 2009 បានបើកស្តាប់ (4409 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង់ពន្ឋ និងប្រជាធិបតេយ្យ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 02 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4929 ដង) ទាញសំលេងទុក
ប្រជាធិបតេយ្យ និង ប្រពន្ធ័យុត្ដិធម៏ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 09 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4506 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់អស្សាមិករណ៏(ការដកហូតកម្មសិទ្ធ) (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 16 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4224 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពស្មើក្នាចំពោះមុខច្បាប់ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4449 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការជជែកអំពីប្រជាធិបតេយ្យ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែសីហា 2009 បានបើកស្តាប់ (4482 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធយុវជន និងបញ្ហាសីលធម៌ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 06 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (4353 ដង) ទាញសំលេងទុក
កាតព្វកិច្ចរដ្ឋ និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (4420 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (3931 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ(បន្ដ)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែកញ្ញា 2009 បានបើកស្តាប់ (4368 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ(បន្ដ)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 04 ខែតុលា 2009 បានបើកស្តាប់ (4437 ដង) ទាញសំលេងទុក