ថ្ងៃច័ន្ទ ទី24 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

បណ្ដឹងរបស់គណបក្សនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 08 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4265 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពសារពត៌មាន និងការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 15 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4389 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាគណបក្សនយោបាយស្ដីពីអភិបាលកិច្ចដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ វគ្គ១
ថ្ងៃអាទិត្យ, 22 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4346 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 06 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4139 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ស្ដ្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃអង្គារ, 08 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4210 ដង) ទាញសំលេងទុក
ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងវិធានការអនុវត្ដ វគ្គ២
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4586 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាអទិភាពចំនួន៣ដែលគណបក្សយកចិត្ដទុកដាក់ និងធ្វើក្រោយពេលជាប់ឆ្នោត (វគ្គ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 20 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4171 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីរាយការណ៏គ្រប់បណ្ដាខេត្ដក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែកក្កដា 2008 បានបើកស្តាប់ (4379 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបង្កើត សភា រដ្ឋាភិបាល ក្រោយការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 10 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4106 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ២០០៨ និងអនុសាសន៏អាទិភាពសំរាប់កំណែទំរង់ការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអាទិត្យ, 17 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4469 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់ច្បាប់ជាអទិភាព ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 24 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4074 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិសង្គមស៊ីវិលលើកម្មវិធីនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មី (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែសីហា 2008 បានបើកស្តាប់ (4478 ដង) ទាញសំលេងទុក
បោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ ( ផ្សាយលើកទី២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 07 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4404 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយពន្ធ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 14 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4463 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីគណកម្មការសភា (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 21 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4530 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិឆ្នាំ២០០៩ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 28 ខែកញ្ញា 2008 បានបើកស្តាប់ (4089 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យពិតរែងស្លែង ពាក្យស្លែងកុំស្អប់
ថ្ងៃសុក្រ, 10 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4459 ដង) ទាញសំលេងទុក
ពាក្យស្លោកធនញ្ចយ៏ស្ដីពី(បើសោយត្រីព្រួលកុំចោលស្រកា បើសោយត្រីប្រា កុំចោលស្រកី) ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 19 ខែតុលា 2008 បានបើកស្តាប់ (4477 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មី (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 16 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4276 ដង) ទាញសំលេងទុក
ថវិកាជាតិទាក់ទង និងមជ្ឍការ និងសហវិមជ្ឍការ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4457 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីថ្លែងការណអឿទៅកាន់វេទិកាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការអភិវឌ្ឍន៏កម្ម ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែវិច្ឆិកា 2008 បានបើកស្តាប់ (4299 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏ឃ្លាំមើលសភាតំណាងរាស្ដ្រប្រចាំខែវិច្ឆិ្ឆកា ២០០៨
ថ្ងៃពុធ, 16 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4525 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការគ្រប់គ្រងធានធានរ៉ែ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 04 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4361 ដង) ទាញសំលេងទុក
ឃ្លាំមើលការវិវឌ្ឍន៏កំណែទំរង់ប្រពន្ធ័តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 11 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (4330 ដង) ទាញសំលេងទុក
កំណែទំរង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 25 ខែមករា 2009 បានបើកស្តាប់ (3889 ដង) ទាញសំលេងទុក