ថ្ងៃសៅរ៍ ទី27 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃអាទិត្យ» កម្មវិធីដិតដល់ពីច្បាប់

ផលវិបាកការលក់ទិញសន្លឹកឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 25 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4317 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទ្ធសេរីភាពរបស់អ្នកបោះឆោ្នត
ថ្ងៃអង្គារ, 26 ខែកុម្ភៈ 2008 បានបើកស្តាប់ (4416 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការផ្ដល់សុពលភាពបញ្ចីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
ថ្ងៃច័ន្ទ, 03 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4190 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏សង្កេតសភាតំណាងរាស្ដ្រប្រចាំខែ កុម្ភៈ
ថ្ងៃអង្គារ, 04 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4283 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មករ និង ការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 10 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4245 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិការយុវជន ខេត្ដកំពង់ចាម វគ្គ ១
ថ្ងៃអាទិត្យ, 16 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4620 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារៈសំខាន់ប្រពន្ធ័ពត៌មានក្នុងដំណើការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 17 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4202 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិការយុវជនខេត្ដកំពង់ចាម វគ្គទី២
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4121 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការទទួលព័ត៏មានសំរាប់អ្នកបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 23 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4213 ដង) ទាញសំលេងទុក
ជំលោះដីធ្លី និងការបោះឆ្នោត
ថ្ងៃអង្គារ, 25 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4741 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាយុវជនខេត្ដកំពង់ចាម វគ្គ៣
ថ្ងៃអាទិត្យ, 30 ខែមីនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4231 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពដំណាក់កាលត្រៀមបោះឆោ្នត(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 14 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4341 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏អង្កេតសភាតំណាងរាស្ដ្រប្រចាំខែ មីនា ២០០៨(ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអង្គារ, 15 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4380 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាយុវជនខេត្ដកណ្ដាល វគ្គ១
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4260 ដង) ទាញសំលេងទុក
ស្ថានភាពដំណាក់ការត្រៀមបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០០៨
ថ្ងៃច័ន្ទ, 21 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4319 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាយុវជនខេត្ដកណ្ដាល វគ្គទី២
ថ្ងៃអាទិត្យ, 27 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4422 ដង) ទាញសំលេងទុក
ត្រៀមខ្លួនចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់អង្កការសង្គមស៊ីវិល
ថ្ងៃច័ន្ទ, 28 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4191 ដង) ទាញសំលេងទុក
ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម និងការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអង្គារ, 29 ខែមេសា 2008 បានបើកស្តាប់ (4210 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទំនិញឡើងថ្លៃ និងនយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែឧសភា 2009 បានបើកស្តាប់ (4486 ដង) ទាញសំលេងទុក
វេទិកាម្ចាស់ឆ្នោតយុវជន ខេត្ដកណ្ដាលវគ្គ ៣
ថ្ងៃសុក្រ, 02 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4398 ដង) ទាញសំលេងទុក
របាយការណ៏អង្កេសភាតំណាងរាស្ដ្រប្រចាំខែមេសា ២០០៨
ថ្ងៃច័ន្ទ, 05 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4160 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសនេប៉ាល់ (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃច័ន្ទ, 19 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4136 ដង) ទាញសំលេងទុក
ចំណាកស្រុក និងការបោះឆ្នោត (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអង្គារ, 20 ខែឧសភា 2008 បានបើកស្តាប់ (4234 ដង) ទាញសំលេងទុក
កម្មវិធីនយោបាយដែលមានអត្ថិភាពខ្ពស (ផ្សាយលើកទី ២)
ថ្ងៃអាទិត្យ, 01 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4312 ដង) ទាញសំលេងទុក
បណ្ដឹងរបស់គណបក្សនយោបាយ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃអាទិត្យ, 08 ខែមិថុនា 2008 បានបើកស្តាប់ (4214 ដង) ទាញសំលេងទុក