ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

ការចូលរួមរបស់យុវជន ក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1299 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនយុវជនដែលបញ្ចេញមតិលើបណ្តាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1209 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនចំពោះច្បាប់ចរាចរណ៏ផ្លូវគោកថ្មី
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1518 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងគោលនយោបាយ ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1501 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលយុទ្ធនាកា១៦ថ្ងៃ និងទិវាសិទិ្ធមនុស្សអរន្តជាតិ១០ធ្នូ
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1328 ដង) ទាញសំលេងទុក
សម្លេងយុវជន ជាអ្វី?
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1280 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃនៃទិវាសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1301 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការតែ១ សម្លេងតែ១
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1584 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការណ៏សិទ្ធិ និងសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ អិនធឹណិត
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1518 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិពលរដ្ឋ ទាក់ទងនិងស្ថានការណ៍កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1267 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិពលរដ្ឋ ទាក់ទងនិងស្ថានការណ៍កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1281 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះរបស់យុវជន ចំពោះការប្រើប្រាស់ហឹង្សាមកលើអ្នកតំណាងរាស្រ្ត
ថ្ងៃសៅរ៍, 31 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1408 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផ្នត់គំនិតចាស់ និងការលើកកម្ពស់យុវជនក្នុងការងារស្មគ្រ័ចិត្ត
ថ្ងៃសៅរ៍, 24 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1808 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន​ និងការអប់រំ ជនជាតិដើមភាគតិច
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1860 ដង) ទាញសំលេងទុក
សីលធមិ និង ដុំបាយ ក្នុងសង្គមខ្មែរ
ថ្ងៃសៅរ៍, 10 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1552 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រ័ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូម៌ឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1725 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង ភាពជាពលរដ្ឋសកម្មនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1841 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងរដ្ឋទំនើប
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1511 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការព្រួយបារម្មណ៏ពីដំណើរការ ចុះបញ្ជីដីសហគមន៏ ជនជាតិដើមភាគតិច កួយ ឃុំប្រមេរ
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1766 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ជនពិការក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1083 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង ការលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីការរជួញដូរមនុស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1781 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ការបាត់បង់ព្រៃឈើទៅលើស្រ្តីជនជាតិដើមភាកតិច
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1913 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនចំពោះរលកបក្សថ្មី
ថ្ងៃសៅរ៍, 08 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1722 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនចំពោះរលកបក្សថ្មី
ថ្ងៃសៅរ៍, 08 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1661 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏នៃប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យា និង ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យា
ថ្ងៃសៅរ៍, 01 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1826 ដង) ទាញសំលេងទុក