ថ្ងៃពុធ ទី24 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

គោលការណ៏សិទ្ធិ និងសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ អិនធឹណិត
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1414 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិពលរដ្ឋ ទាក់ទងនិងស្ថានការណ៍កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1170 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិពលរដ្ឋ ទាក់ទងនិងស្ថានការណ៍កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1180 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះរបស់យុវជន ចំពោះការប្រើប្រាស់ហឹង្សាមកលើអ្នកតំណាងរាស្រ្ត
ថ្ងៃសៅរ៍, 31 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1305 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផ្នត់គំនិតចាស់ និងការលើកកម្ពស់យុវជនក្នុងការងារស្មគ្រ័ចិត្ត
ថ្ងៃសៅរ៍, 24 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1681 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន​ និងការអប់រំ ជនជាតិដើមភាគតិច
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1589 ដង) ទាញសំលេងទុក
សីលធមិ និង ដុំបាយ ក្នុងសង្គមខ្មែរ
ថ្ងៃសៅរ៍, 10 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1414 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រ័ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូម៌ឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1627 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង ភាពជាពលរដ្ឋសកម្មនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1752 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងរដ្ឋទំនើប
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1414 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការព្រួយបារម្មណ៏ពីដំណើរការ ចុះបញ្ជីដីសហគមន៏ ជនជាតិដើមភាគតិច កួយ ឃុំប្រមេរ
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1625 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ជនពិការក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (983 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង ការលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីការរជួញដូរមនុស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1686 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ការបាត់បង់ព្រៃឈើទៅលើស្រ្តីជនជាតិដើមភាកតិច
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1759 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនចំពោះរលកបក្សថ្មី
ថ្ងៃសៅរ៍, 08 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1631 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនចំពោះរលកបក្សថ្មី
ថ្ងៃសៅរ៍, 08 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1569 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏នៃប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យា និង ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យា
ថ្ងៃសៅរ៍, 01 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1698 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការប្រើប្រាស់ មធ្យោបាយស្វែងការគាំទ្រ
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1742 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធដីធី្ល និងធនធានធម្មជាតិ ជនជាតិដើមភាគតិច
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1523 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងធនធានជាតិសម្រាប់សតវត្សន៏ទី២១
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1584 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការ និយាយថាទេ សម្រាប់ច្បាប់អង្គការ សមាគមន៏ និង សហជីព
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1581 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជន ជនជាតិដើមភាគតិច ក្នុងការទទួលបានសេវាសង្គម និងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1728 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធមនុស្ស និងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រពន្ធ័វិច្ចេកវិទ្យា
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1832 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរើសអើង នៃការប្រើប្រាស់ ពាក្យប្រៀបធៀប
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1737 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជន និងការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណរបស់បណ្តាញយុវជន​Changemaker
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែមិថុនា 2015 បានបើកស្តាប់ (1675 ដង) ទាញសំលេងទុក