ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

លទ្ធផលយុទ្ធនាកា១៦ថ្ងៃ និងទិវាសិទិ្ធមនុស្សអរន្តជាតិ១០ធ្នូ
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1262 ដង) ទាញសំលេងទុក
សម្លេងយុវជន ជាអ្វី?
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1230 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃនៃទិវាសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1239 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការតែ១ សម្លេងតែ១
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1532 ដង) ទាញសំលេងទុក
គោលការណ៏សិទ្ធិ និងសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់ អិនធឹណិត
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1450 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិពលរដ្ឋ ទាក់ទងនិងស្ថានការណ៍កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1210 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិពលរដ្ឋ ទាក់ទងនិងស្ថានការណ៍កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1225 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះរបស់យុវជន ចំពោះការប្រើប្រាស់ហឹង្សាមកលើអ្នកតំណាងរាស្រ្ត
ថ្ងៃសៅរ៍, 31 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1346 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផ្នត់គំនិតចាស់ និងការលើកកម្ពស់យុវជនក្នុងការងារស្មគ្រ័ចិត្ត
ថ្ងៃសៅរ៍, 24 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1757 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន​ និងការអប់រំ ជនជាតិដើមភាគតិច
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1762 ដង) ទាញសំលេងទុក
សីលធមិ និង ដុំបាយ ក្នុងសង្គមខ្មែរ
ថ្ងៃសៅរ៍, 10 ខែតុលា 2015 បានបើកស្តាប់ (1481 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រ័ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូម៌ឆ្នាំ២០១៥
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1654 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង ភាពជាពលរដ្ឋសកម្មនៅកម្ពុជា
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1784 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងរដ្ឋទំនើប
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1453 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការព្រួយបារម្មណ៏ពីដំណើរការ ចុះបញ្ជីដីសហគមន៏ ជនជាតិដើមភាគតិច កួយ ឃុំប្រមេរ
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែកញ្ញា 2015 បានបើកស្តាប់ (1715 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់ជនពិការក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏សង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 22 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1022 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង ការលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីការរជួញដូរមនុស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 29 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1727 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលប៉ះពាល់ការបាត់បង់ព្រៃឈើទៅលើស្រ្តីជនជាតិដើមភាកតិច
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1859 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនចំពោះរលកបក្សថ្មី
ថ្ងៃសៅរ៍, 08 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1671 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនចំពោះរលកបក្សថ្មី
ថ្ងៃសៅរ៍, 08 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1610 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការអភិវឌ្ឍន៏នៃប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យា និង ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រពន្ធ័បច្ចេកវិទ្យា
ថ្ងៃសៅរ៍, 01 ខែសីហា 2015 បានបើកស្តាប់ (1767 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការប្រើប្រាស់ មធ្យោបាយស្វែងការគាំទ្រ
ថ្ងៃសៅរ៍, 25 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1784 ដង) ទាញសំលេងទុក
សិទិ្ធដីធី្ល និងធនធានធម្មជាតិ ជនជាតិដើមភាគតិច
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1563 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកសាងធនធានជាតិសម្រាប់សតវត្សន៏ទី២១
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1624 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការ និយាយថាទេ សម្រាប់ច្បាប់អង្គការ សមាគមន៏ និង សហជីព
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែកក្កដា 2015 បានបើកស្តាប់ (1641 ដង) ទាញសំលេងទុក