ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

អនុសាសន៏យុវជនទៅលើសេចក្ដីព្រាងគោលនយោបាយជាតិយុវជនកម្ពុជា
ថ្ងៃអង្គារ, 19 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4001 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងអនុក្រិដ្ឋស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4053 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង កាតព្វកិច្ចយោធា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4126 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងអនុក្រឹត្យស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធា
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4098 ដង) ទាញសំលេងទុក
របៀបរស់នៅរបស់យុវជននៅក្នុងសង្គមពហុវប្បធម៌ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4003 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងបញ្ហាសីលធម៌ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 01 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4058 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពជាគំរូក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏យុវជន ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4040 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3738 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីយុវជនក្នុងលទ្ធកម្មឃុំសង្កាត់ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3736 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹង
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3802 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ( ផ្សាយលើកទី ១ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 03 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3888 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 10 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3691 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាយុវជនអន្ដរជាតិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3840 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងនយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 24 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3519 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវវ័យចំបោះការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតយភូម៌២០១០
ថ្ងៃអាទិត្យ, 01 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4047 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកំណត់គោលដៅរបស់យុវជនដើម្បីផាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3764 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជន ក្មុងការប្រមូលពន្ឋលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរប្រចាំឆ្នាំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3848 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនលើវិធានការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរប្រចាំឆ្នាំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4106 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវ័យជនបទ និងយុវជនទីក្រុងចំពោះការសិក្សានិងអក្សសីល្បិ៍
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3867 ដង) ទាញសំលេងទុក