ថ្ងៃអង្គារ ទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

ការដាក់បញ្ចូលគណនេយ្យភាពសង្គមនៅក្នុងគោលនយោបាយយុវជនជាតិ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែវិច្ឆិកា 2009 បានបើកស្តាប់ (4112 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងសុខភាព
ថ្ងៃអង្គារ, 15 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4138 ដង) ទាញសំលេងទុក
ផលជាអនុសាសន៏ចុងក្រោយទៅលើសេចក្ដីព្រាងគោលនយោបាយយុវជនជាតិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (4153 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេចក្ដីព្រាងច្បាប់អស្សាមិករណ៏
ថ្ងៃអាទិត្យ, 13 ខែធ្នូ 2009 បានបើកស្តាប់ (3885 ដង) ទាញសំលេងទុក
អនុសាសន៏យុវជនទៅលើសេចក្ដីព្រាងគោលនយោបាយជាតិយុវជនកម្ពុជា
ថ្ងៃអង្គារ, 19 ខែមករា 2010 បានបើកស្តាប់ (4092 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងអនុក្រិដ្ឋស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4098 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និង កាតព្វកិច្ចយោធា (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែកុម្ភៈ 2010 បានបើកស្តាប់ (4235 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងអនុក្រឹត្យស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធា
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែមីនា 2010 បានបើកស្តាប់ (4166 ដង) ទាញសំលេងទុក
របៀបរស់នៅរបស់យុវជននៅក្នុងសង្គមពហុវប្បធម៌ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែមេសា 2010 បានបើកស្តាប់ (4042 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងបញ្ហាសីលធម៌ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 01 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4252 ដង) ទាញសំលេងទុក
ភាពជាគំរូក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏យុវជន ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 15 ខែឧសភា 2010 បានបើកស្តាប់ (4107 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ ( ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3778 ដង) ទាញសំលេងទុក
តួនាទីយុវជនក្នុងលទ្ធកម្មឃុំសង្កាត់ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3774 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹង
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែមិថុនា 2010 បានបើកស្តាប់ (3888 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ( ផ្សាយលើកទី ១ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 03 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3932 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ផ្សាយលើកទី ២ )
ថ្ងៃសៅរ៍, 10 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3732 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទិវាយុវជនអន្ដរជាតិ
ថ្ងៃសៅរ៍, 17 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3925 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងនយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 24 ខែកក្កដា 2010 បានបើកស្តាប់ (3556 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវវ័យចំបោះការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតយភូម៌២០១០
ថ្ងៃអាទិត្យ, 01 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4086 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការកំណត់គោលដៅរបស់យុវជនដើម្បីផាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3803 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជន ក្មុងការប្រមូលពន្ឋលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរប្រចាំឆ្នាំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 14 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3924 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវជនលើវិធានការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរប្រចាំឆ្នាំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (4143 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនៈយុវ័យជនបទ និងយុវជនទីក្រុងចំពោះការសិក្សានិងអក្សសីល្បិ៍
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែសីហា 2010 បានបើកស្តាប់ (3929 ដង) ទាញសំលេងទុក