ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី25 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2017

 English

ថ្ងៃសៅរ៍»​ កម្មវិធីទៅ ឬ មិនទៅ

ការស្លាប់របស់លោក កែម ឡី ជះឥទ្ធីពលអ្វីខ្លះដល់យុវជនខ្មែរ
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែកក្កដា 2016 បានបើកស្តាប់ (771 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងការចូលរួមក្នុងដំណើរការ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៦
ថ្ងៃសៅរ៍, 18 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1045 ដង) ទាញសំលេងទុក
រាំវង់នយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 11 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (935 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការរៀនសូត្ររបស់សិស្ស និងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ
ថ្ងៃសៅរ៍, 04 ខែមិថុនា 2016 បានបើកស្តាប់ (886 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (750 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើយុវជនត្រូវត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះ ដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត?
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (1049 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនៅតាមសាលារៀន
ថ្ងៃសៅរ៍, 07 ខែឧសភា 2016 បានបើកស្តាប់ (820 ដង) ទាញសំលេងទុក
ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៃគុណភាព វិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1017 ដង) ទាញសំលេងទុក
បញ្ហាប្រឈម និងវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 23 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (1393 ដង) ទាញសំលេងទុក
កត្តាប្រឈមរបស់សិស្ស និងបំម្រែបំប្រួលអាកាសធាតុ
ថ្ងៃសៅរ៍, 02 ខែមេសា 2016 បានបើកស្តាប់ (954 ដង) ទាញសំលេងទុក
តើសង្គមស៊ីវិលធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីអប់រំការបោះឆ្នោតដល់យុវជន
ថ្ងៃសៅរ៍, 26 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (924 ដង) ទាញសំលេងទុក
មតិយោបល់របស់សហគមន៏នៅលើតម្រូវការរបស់សិស្សក្នុងសេវាអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1052 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជននៅតែជាចំណាប់ខ្មាំង នយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែមីនា 2016 បានបើកស្តាប់ (1043 ដង) ទាញសំលេងទុក
សេរីភាពនៃការស្រឡាញ់ និងទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា
ថ្ងៃសៅរ៍, 27 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1102 ដង) ទាញសំលេងទុក
សារះសំខាន់នៃវិមជ្ឍការវិស័យអប់រំ
ថ្ងៃសៅរ៍, 20 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1032 ដង) ទាញសំលេងទុក
តោះយើងទៅចូលរួមក្នុងការបញ្ចប់អំ​ពើហឹង្សាលើស្រ្តី
ថ្ងៃសៅរ៍, 13 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1103 ដង) ទាញសំលេងទុក
គំរោងគណនេយ្យភាពសង្គម
ថ្ងៃសៅរ៍, 06 ខែកុម្ភៈ 2016 បានបើកស្តាប់ (1119 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចូលរួមរបស់យុវជន ក្នុងវិស័យនយោបាយ
ថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1209 ដង) ទាញសំលេងទុក
ការចាប់ខ្លួនយុវជនដែលបញ្ចេញមតិលើបណ្តាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់
ថ្ងៃសៅរ៍, 16 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1104 ដង) ទាញសំលេងទុក
ទស្សនះយុវជនចំពោះច្បាប់ចរាចរណ៏ផ្លូវគោកថ្មី
ថ្ងៃសៅរ៍, 09 ខែមករា 2016 បានបើកស្តាប់ (1426 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុវជន និងគោលនយោបាយ ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង
ថ្ងៃសៅរ៍, 19 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1349 ដង) ទាញសំលេងទុក
លទ្ធផលយុទ្ធនាកា១៦ថ្ងៃ និងទិវាសិទិ្ធមនុស្សអរន្តជាតិ១០ធ្នូ
ថ្ងៃសៅរ៍, 12 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1224 ដង) ទាញសំលេងទុក
សម្លេងយុវជន ជាអ្វី?
ថ្ងៃសៅរ៍, 05 ខែធ្នូ 2015 បានបើកស្តាប់ (1194 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការ១៦ថ្ងៃនៃទិវាសិទិ្ធមនុស្ស
ថ្ងៃសៅរ៍, 28 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1166 ដង) ទាញសំលេងទុក
យុទ្ធនាការតែ១ សម្លេងតែ១
ថ្ងៃសៅរ៍, 21 ខែវិច្ឆិកា 2015 បានបើកស្តាប់ (1490 ដង) ទាញសំលេងទុក